Page 42 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 42

negatiivne rahavoog, sest sellised swap- ja forwardtehingud ei vasta paragrahvi 11.9 punktis (a) toodud tingimustele;
(c) optsiooni- ja forwardlepingud, kuna omaniku tulu ei ole fikseeritud ja paragrahvi 11.9 punktis (a) toodud tingimus ei ole täidetud;
(d) investeeringud konverteeritavasse võlainstrumenti, kuna omaniku tulu võib muutuda seoses emitendi aktsia hinna muutustega, mitte seoses turu intressimäärade muutustega;
(e) laenunõue kolmandale osapoolele, mis annab kolmandale osapoolele õiguse või kohustuse see ennetähtaegselt tagasi maksta, kui rakendatavad maksu- või raamatupidamisalased nõuded muutuvad, sest selline laen ei vasta paragrahvi 11.9 punktis (c) esitatud tingimustele.
Finantsvarade ja -kohustiste esmane arvele võtmine
11.12 Ettevõte võtab finantsvara või -kohustise arvele siis, kui ettevõttest saab instrumendi lepinguline osapool.
Esmane mõõtmine
11.13 Finantsvara või -kohustise esmasel arvele võtmisel mõõdab ettevõte seda tehinguhinnas (kaasa arvatud tehingukulud, välja arvatud õiglases väärtuses läbi kasumiaruande kajastatavate finantsvarade ja -kohustiste esmasel mõõtmisel), välja arvatud juhul, kui kokkulepe kujutab endast sisuliselt finantseerimistehingut. Finantseerimistehing võib aset leida seoses kaupade või teenuste müügiga, näiteks siis, kui maksetähtaeg on pikem kui tavapäraselt selliste tehingute puhul või makse finantseerimisel kasutatakse intressimäära, mis ei ole turu intressimäär. Kui kokkulepe kujutab endast finantseerimistehingut, mõõdab ettevõte finantsvara või -kohustist tulevaste maksete nüüdisväärtuses, diskonteerituna sarnase võlainstrumendi turu intressimääraga.
    Näited – finantsvarad
           
               
                      !   
            
"       
             Näited – finantskohustised
 #   
    


   40   41   42   43   44