Page 2 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 2

2. peatükk
Kontseptsioonid ja aluspõhimõtted
Käesoleva peatüki rakendusala
2.1 Käesolevas peatükis kirjeldatakse väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) finantsaruannete eesmärki ja omadusi, mis muudavad VKE finantsaruannetes sisalduva info kasulikuks. Selles sätestatakse ka VKE finantsaruannete koostamise aluseks olevad kontseptsioonid ja peamised põhimõtted.
Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete finantsaruannete eesmärk
2.2 Väike- ja keskmise suurusega ettevõtte finantsaruannete eesmärk on anda ettevõtte finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta infot, mida lai ring aruande kasutajaid, kel puudub võimalus nõuda aruannete koostamist konkreetselt oma infovajadustest lähtudes, saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada.
2.3 Finantsaruanded näitavad ka juhtkonna juhtimistegevuse tulemuslikkust – juhtkonna aruandekohustust talle usaldatud ressursside haldamise suhtes.
Finantsaruannetes sisalduva info kvalitatiivsed omadused Arusaadavus
2.4 Finantsaruannetes sisalduv info tuleb esitada viisil, mis oleks mõistetav kasutajatele, kellel on piisavad teadmised äri- ja majandustegevusest ning raamatupidamisest ning tahe saadud infot piisava hoolsusega analüüsida. Samas ei anna arusaadavuse printsiip alust asjakohase info avaldamata jätmiseks põhjusel, et mõnede aruande kasutajate jaoks võib sellest arusaamine liiga keeruline olla.
Asjakohasus
2.5 Finantsaruannetes sisalduv info peab olema asjakohane aruannete kasutajate otsuste tegemise vajadusteks. Info on asjakohane, kui see võib mõjutada aruannete kasutajate majandusotsuseid, aidates neil hinnata möödunud, praegusi või tulevasi sündmusi, või kinnitades või parandades nende varasemaid hinnanguid.
Olulisus
2.6 Info on oluline  ja seega asjakohane  kui selle väljajätmine või väärkajastamine võiks mõjutada majandusotsuseid, mida kasutajad finantsaruannete põhjal teevad. Väljajätmise või väärkajastamise olulisus sõltub objekti või vea suurusest, hinnatuna vastavas kontekstis. Samas ei ole kohane tekitada või jätta korrigeerimata ebaolulisi kõrvalekaldumisi SME IFRSist, saavutamaks teatavat ettevõtte finantsseisundi, -tulemuse või rahavoogude esitust.
   

   1   2   3   4   5