Page 64 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 64

14.7 Investor mõõdab oma investeeringuid sidusettevõtetesse, mille kohta eksisteerivad avalikult noteeritud hinnad, kasutades õiglase väärtuse meetodit (vt paragrahv 14.9).
Kapitaliosaluse meetod
14.8 Kapitaliosaluse meetodi kohaselt võetakse omakapitaliinvesteering esmalt arvele tehinguhinnas (mis sisaldab tehingukulusid) ja korrigeeritakse seda seejärel, võtmaks arvesse investorile kuuluvat osa sidusettevõtte kasumist või kahjumist ja muust koondkasumist.
(a) Väljamaksed ja muud bilansilise maksumuse korrigeerimised. Sidusettevõttelt saadud väljamaksed vähendavad investeeringu bilansilist maksumust. Samuti võivad bilansilise maksumuse korrigeerimist põhjustada sidusettevõtte omakapitali muutused, mis tulenevad muu koondkasumi kirjetest.
(b) Potentsiaalsed hääleõigused. Kuigi potentsiaalseid hääleõigusi võetakse arvesse olulise mõju olemasolu üle otsustamisel, mõõdab investor oma osa sidusettevõtte kasumist või kahjumist ja oma osa sidusettevõtte omakapitali muutustest olemasolevate osaluste alusel. Nende mõõtmiste puhul ei võeta arvesse potentsiaalsete hääleõiguste võimalikku kasutamist või konverteerimist.
(c) Kaudne firmaväärtus ja õiglase väärtuse korrigeerimised. Sidusettevõtte soetamisel kajastab investor soetusmaksumuse ja sidusettevõtte eristatavate netovarade õiglastest väärtustest investorile kuuluva osa vahelist (kas positiivset või negatiivset) erinevust kooskõlas paragrahvidega 19.22–19.24. Omandamise järgselt korrigeerib investor talle kuuluvat osa sidusettevõtte kasumist või kahjumist, et kajastada sidusettevõtte amortiseeritavate varade (kaasa arvatud firmaväärtuse) täiendavat kulumit või amortisatsiooni, mis tuleneb sellest summast, mille võrra nende õiglane väärtus ületab nende bilansilist maksumust investeeringu omandamise hetkel.
(d) Väärtuse langus. Kui esineb märke sidusettevõttesse tehtud investeeringu väärtuse languse kohta, viib investor kooskõlas 27. peatükiga läbi väärtuse languse testi investeeringu kogu bilansilise maksumuse osas, käsitledes investeeringut ühe varaobjektina. Sidusettevõttesse tehtud investeeringu bilansilise maksumuse osana kajastatud firmaväärtuse väärtuse langust ei testita eraldi, vaid osana investeeringu kui terviku väärtuse languse testist.
(e) Investori tehingud sidusettevõttega. Kui sidusettevõtet kajastatakse kapitaliosaluse meetodil, elimineerib investor „ülespoole“ (sidusettevõte investorile) või „allapoole“ (investor sidusettevõttele) suunatud tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid investorile sidusettevõttes kuuluva osaluse ulatuses. Sellistelt tehingutelt tekkinud realiseerimata kahjumid võivad viidata üleantud vara väärtuse langusele.
(f) Sidusettevõtte finantsaruannete kuupäev. Kapitaliosaluse meetodi rakendamisel kasutab investor sidusettevõtte finantsaruandeid, mis on koostatud sama kuupäeva seisuga nagu investori finantsaruanded, välja arvatud juhul, kui see on teostamatu. Kui see on teostamatu, kasutab investor sidusettevõtte viimaseid kättesaadavaid finantsaruandeid, korrigeerides neid arvestusperioodide lõppkuupäevade vahel esinenud oluliste tehingute ja sündmuste mõjude suhtes.
(g) Sidusettevõtte arvestusmeetodid. Kui sidusettevõte kasutab investori arvestusmeetoditest erinevaid arvestusmeetodeid, korrigeerib investor sidusettevõtte finantsaruandeid, et võtta arvesse investori arvestusmeetodeid kapitaliosaluse meetodi rakendamise eesmärgil, välja arvatud juhul, kui see on teostamatu.
(h) Investeeringut ületavad kahjumid. Kui investorile kuuluv osa sidusettevõtte kahjumist on võrdne tema poolt sidusettevõttesse tehtud investeeringu bilansilise maksumusega
   62   63   64   65   66