Page 128 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 128

(a) kindlaksmääratud hüvitiste kohustise muutus, mis tuleneb aruandeperioodil osutatud tööalasest teenusest;
(b) intress kindlaksmääratud hüvitiste kohustuselt aruandeperioodil;
(c) tulu plaani varadelt ja aruandeperioodi jooksul kajastatud kompensatsiooni saamise õiguste õiglase väärtuse netomuutus (vt paragrahv 28.28);
(d) aruandeperioodil tekkinud aktuaarsed kasumid ja kahjumid;
(e) kindlaksmääratud hüvitiste kohustise suurenemine või vähenemine, mis tuleneb uue plaani loomisest või eksisteeriva plaani muutmisest aruandeperioodil (vt paragrahv 28.21);
(f) kindlaksmääratud hüvitiste kohustise vähenemine, mis tuleneb eksisteeriva plaani kärpimisest või lõpparveldamisest aruandeperioodil (vt paragrahv 28.21).
28.26 Töötaja osutatud tööalased teenused toovad kaasa kindlaksmääratud hüvitistega plaani järgse kohustuse isegi siis, kui hüvitised sõltuvad töösuhte jätkumisest (teisisõnu, need pole veel jõustunud). Töötaja tööalane teenistus enne jõustumiskuupäeva toob kaasa faktilise kohustuse, sest teenuste hulk, mida töötaja peab edaspidi osutama enne hüvitise saamise õigust, kahaneb igal järgneval aruandekuupäeval. Kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse mõõtmisel võtab ettevõte arvesse tõenäosust, et mõned töötajad ei pruugi vastata jõustumistingimustele. Samuti, kuigi mõned töösuhtejärgsed hüvitised (näiteks töösuhtejärgse arstiabiga seotud hüvitised) kuuluvad tasumisele üksnes siis, kui mingi määratletud sündmus (näiteks haigus) toimub pärast töötaja töösuhte lõppu, tekib kohustus juba siis, kui töötaja osutab teenust, mis annab talle selle määratletud sündmuse toimumisel õiguse hüvitise saamiseks. Sellise määratletud sündmuse toimumise tõenäosus mõjutab kohustuse mõõtmist, kuid ei mõjuta seda, kas kohustus eksisteerib.
28.27 Kui kindlaksmääratud hüvitisi vähendatakse summade võrra, mida makstakse töötajatele valitsuse poolt toetatud plaanidest, võtab ettevõte kindlaksmääratud hüvitiste kohustuste mõõtmisel arvesse valitsuse plaanidest makstavaid hüvitisi, kuid ainult juhul, kui:
(a) need plaanid kehtestati enne aruandekuupäeva, või
(b) varasemad kogemused või muud usaldusväärsed tõendid näitavad, et riigi hüvitised muutuvad teatud prognoositaval viisil, näiteks koos üldiste hinnatasemete või palgatasemete muutustega.
Kompensatsioonid
28.28 Kui ettevõte on praktiliselt kindel, et muu osapool kompenseerib mõningad või kõik kindlaksmääratud hüvitise kohustuse arveldamiseks vajalikud kulutused, kajastab ettevõte oma kompensatsiooni saamise õiguse eraldi varana. Ettevõte mõõdab sellist vara õiglases väärtuses. Kindlaksmääratud hüvitistega plaaniga seotud kulutused võib esitada koondkasumiaruandes (või kasumiaruandes juhul, kui see esitatakse) kompensatsioonina kajastatud summa võrra väiksemana.
Muud pikaajalised töötajate hüvitised
28.29 Muud pikaajalised töötajate hüvitised on näiteks:
(a) pikaajalised kompenseeritavad puudumised, näiteks pikaajalise tööalase teenistuse eest
antav puhkus või muu pikaajaline puhkus (sabbatical);
(b) pikaajalise tööalase teenistusega seotud hüvitised;
(c) pikaajalised invaliidsushüvitised;
 
   126   127   128   129   130