Page 60 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 60

valmistoodangu, materjalide ja teenuste omandamisega otseselt seotud kulutused. Allahindlused, rabatid jms arvatakse ostukulutuste kindlaksmääramisel maha.
13.7 Ettevõte võib osta varusid tavapärasest maksetähtajast pikemaajalise maksetähtajaga. Mõnedel juhtudel sisaldab kokkulepe kajastamata finantseerimise komponenti, näiteks tavapärase krediiditingimustega ostuhinna ja edasilükatud maksetähtajaga summa vahelise erinevusena. Neil juhtudel kajastatakse seda erinevust intressikuluna finantseerimisperioodi jooksul ja seda ei lisata varude soetusmaksumusele.
Tootmiskulutused
13.8 Varude tootmiskulutuste hulka kuuluvad toodetavate ühikutega otseselt seotud kulud, näiteks otsesed tööjõukulud. Need sisaldavad ka materjali valmistoodanguks muutmiseks tekkivate püsivate ja muutuvate tootmise üldkulude süstemaatilist jaotamist. Tootmise püsivad üldkulud on need kaudsed tootmiskulud, mis olenemata toodangu mahust jäävad suhteliselt muutumatuks, näiteks tehase hoonete ja seadmete kulum ja hooldus ning tehase juhtimis- ja halduskulud. Tootmise muutuvad üldkulud on need kaudsed tootmiskulud, mis muutuvad otseselt või peaaegu otseselt koos muutustega toodangu mahus, näiteks kaudsed materjalikulud ja kaudsed tööjõukulud.
Tootmise üldkulude jaotamine
13.9 T ootmiskulutuste mõõtmisel jaotab ettevõte tootmise püsivad üldkulud tootmisseadmete normaalvõimsuse alusel. Normaalvõimsus on mitme ajaperioodi või hooaja jooksul normaalsetes tingimustes keskmiselt eeldatavalt toodetav toodang, arvestades plaanilisest hooldusest tekkivat võimsuskadu. T egelikku tootmistaset võib kasutada juhul, kui see on ligilähedane normaalvõimsusele. Igale toodetavale ühikule jaotatavate püsivate üldkulude mahtu ei suurendata madala tootmismahu või tootmisseisakute tõttu. Jaotamata üldkulud kajastatakse kuluna perioodis, mil need tekivad. Ebatavaliselt suure tootmismahuga perioodidel vähendatakse igale toodetavale ühikule jaotatavate püsivate üldkulude mahtu nii, et varusid ei mõõdeta tegelikest kuludest kõrgemas maksumuses. Tootmise muutuvad üldkulud jaotatakse igale toodetavale ühikule tootmisüksuse ja -seadmete tegeliku kasutamise alusel.
Samaaegselt valmivad tooted ja kõrvaltooted
13.10 Tootmisprotsessis võidakse toota samaaegselt mitut toodet. See toimub näiteks juhul, kui ühe ja sama tootmisprotsessi tulemusena valmivad samaaegselt mitu toodet või väljundiks on põhi- ja kõrvaltoode. Kui iga toote valmistamiseks tehtud kulutusi toorainetele ja tootmisele ei ole võimalik täpselt eristada, jaotab ettevõte need toodetele põhjendatud ja järjepideva metoodika alusel. Jaotamine võib näiteks põhineda iga toote suhtelisel müügiväärtusel ja seda tehakse kas selles tootmisprotsessi etapis, mil tooted muutuvad üksteisest eristatavaks, või tootmise lõppjärgus. Enamik kõrvaltooteid on oma olemuselt ebaolulised. Sellisel juhul mõõdab ettevõte neid müügihinnas, millest arvatakse maha toote valmistamiseks ja müügiks vajalikud kulutused, ning see summa lahutatakse põhitoote soetusmaksumusest. Selle tulemusena ei erine põhitoote bilansiline maksumus oluliselt tema soetusmaksumusest.
   


   58   59   60   61   62