Page 14 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 14

4. peatükk
Finantsseisundi aruanne
Käesoleva peatüki rakendusala
4.1 Käesolevas peatükis sätestatakse finantsseisundi aruandes esitatav info ja selle esitusviis. Finantsseisundi aruandes (mida mõnikord nimetatakse bilansiks) esitatakse ettevõtte varad, kohustised ja omakapital konkreetse kuupäeva, s.o aruandeperioodi lõpu seisuga.
Finantsseisundi aruandes esitatav info
4.2 Finantsseisundi aruanne sisaldab vähemalt järgmiste kirjete summasid:
(a) raha ja raha ekvivalendid;
(b) nõuded ostjate vastu ja muud nõuded;
(c) finantsvarad (välja arvatud punktides (a), (b), (j) ja (k) toodud summad);
(d) varud;
(e) materiaalsed põhivarad;
(f) kinnisvarainvesteeringud, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande;
(g) immateriaalsed varad;
(h) bioloogilised varad, mis on kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja väärtuse langusest tulenev kahjum;
(i) bioloogilised varad, mis on kajastatud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande;
(j) investeeringud sidusettevõtetesse;
(k) investeeringud ühiselt kontrollitavatesse ettevõtetesse;
(l) võlad tarnijatele ja muud võlad;
(m) finantskohustised (välja arvatud punktides (l) ja (p) toodud summad);
(n) jooksva tulumaksu kohustised ja varad;
(o) edasilükkunud tulumaksu kohustised ja edasilükkunud tulumaksu varad (need tuleb alati liigitada põhivaraks);
(p) eraldised;
(q) mittekontrolliv osalus, esitatakse omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte
omanikele kuuluvast omakapitalist;
(r) emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital;
4.3 Ettevõte esitab finantsseisundi aruandes täiendavaid kirjeid, pealkirju ja vahesummasid, kui nende esitamine on oluline ettevõtte finantsseisundi mõistmiseks.
     12   13   14   15   16