Page 107 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 107

23.31 Ettevõte
avalikustab järgmise info:
(b) perioodi jooksul kajastatud iga tululiigi summa, näidates eraldi tulu vähemalt järgmiste liikide lõikes:
(i) kaupade müük;
(ii) teenuste osutamine;
(iii) intressid;
(iv) litsentsitasud (rojaltid);
(v) dividendid;
(vi) vahendustasud;
(vii) valitsusepoolne sihtfinantseerimine;
(viii) muud olulised tululiigid.
Avalikustatav info ehituslepingutest saadava tulu kohta
(a) perioodi jooksul tuluna kajastatud lepingulise tulu summa;
(b) perioodi jooksul tuluna kajastatud lepingulise tulu kindlaksmääramisel kasutatud
meetodid;
(c) täitmisel olevate lepingute valmidusastme kindlaksmääramisel kasutatud meetodid.
23.32 Ettevõte
(a) klientidelt lepingulise töö eest saada oleva brutosumma, kajastatuna varana;
(b) klientidele lepingulise töö eest võlgnetava brutosumma, kajastatuna kohustisena.
esitab:   105   106   107   108   109