Page 66 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 66

(c) sidusettevõttesse tehtud investeeringute, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil ja mille puhul eksisteerivad avalikult noteeritud hinnad, õiglane väärtus.
14.13 Kui sidusettevõtetesse tehtud investeeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodit kasutades, avalikustab investor tuluna kajastatud dividendide ja muude väljamaksete summad.
14.14 Kui sidusettevõtetesse tehtud investeeringuid kajastatakse kapitaliosaluse meetodil, avalikustab investor eraldi talle kuuluva osa selliste sidusettevõtete kasumist või kahjumist ning talle kuuluva osa selliste sidusettevõtete lõpetatud tegevusvaldkondadest.
14.15 Kui sidusettevõttesse tehtud investeeringuid kajastatakse õiglase väärtuse meetodit kasutades, avalikustab investor paragrahvides 11.41–11.44 nõutud info.   64   65   66   67   68