Page 12 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 12

3.12 Kui finantsaruannete objektide esitusviisi või liigitust muudetakse, kajastab ettevõte ka võrdlusandmed, järgides uut esitusviisi, välja arvatud juhul, kui see on teostamatu. Võrdlusandmete ümberliigitamisel avalikustab ettevõte:
(a) ümberliigitamise olemuse;
(b) iga ümberliigitatud objekti või objektide rühma summa;
(c) ümberliigitamise põhjuse.
3.13 Juhul kui võrdlusandmete ümberliigitamine on teostamatu, avalikustab ettevõte, miks ümberliigitamine oli teostamatu.
Võrdlusandmed
3.14 Ettevõte esitab eelmise võrreldava perioodi võrdlusandmed kõikide käesoleva perioodi finantsaruannetes esitatud summade kohta, välja arvatud juhul, kui käesolevas IFRSis lubatakse või nõutakse teisiti. Ettevõte esitab võrdlusandmed tekstina esitatud ja kirjeldava info kohta siis, kui see on käesoleva perioodi finantsaruannete mõistmiseks asjakohane.
Olulisus ja summeerimine
3.15 Ettevõte esitab iga olulise sarnaste objektide rühma eraldi. Ettevõte esitab erineva olemuse või otstarbega objektid eraldi, välja arvatud juhul, kui need on ebaolulised.
3.16 A ndmete väljajätmine või väärkajastamine on oluline, kui see kas eraldivõetuna või summaarsena võib mõjutada finantsaruannete kasutajate poolt aruannete alusel tehtud majanduslikke otsuseid. Olulisus sõltub väljajätmise või väärkajastamise summa suurusest ja olemusest, hinnatuna vastavas kontekstis. Määravaks asjaoluks võib olla kas andmete suurus või olemus või mõlema koosmõju.
Finantsaruannete tervikkomplekt
3.17 Ettevõtte finantsaruannete tervikkomplekt sisaldab kõiki järgmisi dokumente:
(a) finantsseisundi aruanne aruandekuupäeva seisuga;
(b) kas:
(i) üks aruandeperioodi koondkasumiaruanne, milles avalikustatakse kõik perioodi jooksul kajastatud tulu- ja kuluobjektid, sh nii need, mis võeti arvesse kasumi või kahjumi kindlaksmääramisel (mis on vahesumma koondkasumiaruandes) kui ka muu koondkasumi objektid, või
(ii) eraldiseisev kasumiaruanne ja eraldiseisev koondkasumiaruanne. Juhul kui ettevõte otsustab esitada nii kasumiaruande kui ka koondkasumiaruande, on koondkasumiaruande esimene kirje kasum või kahjum ning seejärel avalikustatakse muu koondkasumi objektid;
(c) aruandeperioodi omakapitali muutuste aruanne;
(d) aruandeperioodi rahavoogude aruanne.
(e) lisad, mis koosnevad oluliste arvestusmeetodite kokkuvõttest ja muust selgitavast infost.
3.18 Kui ainukesed omakapitali muutused perioodidel, mille kohta finantsaruanded esitatakse, tulenevad kasumist või kahjumist, dividendide maksmisest, eelmiste perioodide vigade
   


   10   11   12   13   14