Page 59 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 59

13. peatükk
Varud
Käesoleva peatüki rakendusala
13.1 Käesolevas peatükis sätestatakse varude kajastamise ja mõõtmise põhimõtted. Varud on varad:
(a) mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;
(b) mida parajasti toodetakse niisuguse müügi eesmärgil; või
(c) mis on materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel.
13.2 Käesolevat peatükki rakendatakse kõikide varude suhtes, välja arvatud:
(a) lõpetamata toodang, mis tekib ehituslepingute, kaasa arvatud nendega otseselt seotud teeninduslepingute raames (vt 23. peatükk „Tulu“);
(b) finantsinstrumendid (vt 11. peatükk „Lihtfinantsinstrumendid“ ja 12. peatükk „Muud finantsinstrumentide teemad“);
(c) põllumajandustegevusega seotud bioloogilised varad ja põllumajandustoodang lõikuse hetkel (vt 34. peatükk „Eripärased tegevused“).
13.3 Käesolevat peatükki ei rakendata varude mõõtmisel, mida omavad:
(a) põllumajandus- ja metsandussaaduste, lõikuse järgselt toodetava põllumajandustoodangu ning mineraalide ja mineraaltoodete tootjad, juhul kui neid tooteid mõõdetakse õiglases väärtuses, millest on maha arvatud müügikulutused, muutustega läbi kasumiaruande, või
(b) kauba vahendajad ja maaklerid börsil või muul reguleeritud turul, kes mõõdavad oma varusid õiglases väärtuses, millest on maha arvatud müügikulutused, muutustega läbi kasumiaruande.
Varude mõõtmine
13.4 Ettevõte mõõdab varusid kas soetusmaksumuses või hinnangulises müügihinnas, millest on maha arvatud toote valmistamiseks ja müügiks vajalikud kulutused olenevalt sellest, kumb on madalam.
Varude soetusmaksumus
13.5 Ettevõte kajastab varude soetusmaksumuses kõiki ostu-, tootmis- ja muid kulutusi, mida tehti varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Ostukulutused
13.6 Varude ostukulutuste hulka kuuluvad ostuhind, tollimaksud ja muud maksud (välja arvatud maksuhalduri poolt hiljem ettevõttele tagastatavad maksud) ning transpordi-, käitlemis- ja muud
    


   57   58   59   60   61