Page 37 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 37

Arvestusmeetodi muutuse avalikustamine
10.13 Kui käesoleva IFRSi muudatus mõjutab käesolevat perioodi või ükskõik millist eelmist perioodi, või see võiks mõjutada tulevasi perioode, avalikustab ettevõte alljärgneva:
(a) arvestusmeetodi muutuse olemus;
(b) käeoleva perioodi ja iga eelmise esitatud perioodi kohta iga mõjutatud finantsaruannete kirje korrigeerimise summa määral, mil see on teostatav;
(c) esitatud perioodidest varasemate perioodidega seotud korrigeerimise summa määral, mil see on teostatav;
(d) selgitus, kui punktides (b) või (c) nõutavate summade kindlaksmääramine ei ole teostatav.
Seda infot ei pea enam kordama tulevaste perioodide finantsaruannetes.
10.14 Kui arvestusmeetodi vabatahtlik muutmine mõjutab käesolevat perioodi või ükskõik millist eelmist perioodi, avalikustab ettevõte alljärgneva:
(a) arvestusmeetodi muutuse olemus;
(b) põhjused, miks uue arvestusmeetodi rakendamise tulemusena saadakse usaldusväärset ja asjakohasemat infot;
(c) iga mõjutatud finantsaruande kirje korrigeerimise summa määral, mil see on teostatav, näidates eraldi mõju:
(i) käesoleva perioodi suhtes;
(ii) iga eelmise esitatud perioodi suhtes; ja
(iii) koondsummana esitatud perioodidest varasemate perioodide suhtes.
(d) selgitus juhul, kui punktis (c) nõutud avalikustatavate summade kindlaksmääramine ei ole teostatav.
Seda infot ei pea enam kordama tulevaste perioodide finantsaruannetes.
Raamatupidamislike hinnangute muutused
10.15 Raamatupidamisliku hinnangu muutus on vara või kohustise bilansilise maksumuse või vara perioodilise kasutamise (amortisatsiooni) summa korrigeerimine, mis tuleneb hinnangust vara või kohustise hetkeseisundi ja vara või kohustisega seotud eeldatava tulevase kasu ja kohustuste kohta. Raamatupidamislike hinnangute muutused tulenevad uuest infost või uutest arengutest ega ole seega vigade korrigeerimine. Kui arvestusmeetodi muutuse eristamine raamatupidamisliku hinnangu muutusest on keeruline, käsitletakse muutust raamatupidamisliku hinnangu muutusena.
10.16 Ettevõte kajastab raamatupidamisliku hinnangu muutuse, välja arvatud sellise muutuse, mille suhtes rakendatakse paragrahvi 10.17, mõju kasumiaruandes edasiulatuvalt:
(a) muutuse perioodil, kui muutus mõjutab üksnes seda perioodi, või
(b) muutuse perioodil ja tulevastel perioodidel, kui muutus mõjutab mõlemaid.
10.17 Juhul, kui raamatupidamisliku hinnangu muutus põhjustab vara, kohustiste või omakapitali kirjete muutusi, korrigeerib ettevõte vastava vara, kohustise või omakapitali kirje bilansilist maksumust muutuse toimumise perioodil.
  
   35   36   37   38   39