Page 112 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 112

(ii) hiljutine sõltumatu õiglase väärtuse hinnang ettevõtte või selle peamiste varade kohta.
(c) Kui jälgitav turuhind ei ole kättesaadav ja punkti (b) kohane õiglase väärtuse usaldusväärne mõõtmine on teostamatu, tuleb aktsiate või aktsiate hinnatõusuga seotud õiguste õiglast väärtus mõõta kaudselt, kasutades hindamismeetodit, mis põhineb võimalikult suures ulatuses turuandmetel, et hinnata, milline oleks nende omakapitaliinstrumentide hind nende üleandmise kuupäeval teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus. Ettevõtte juhtkond peaks otsustama, milline on õiglase väärtuse kindlaksmääramise kõige asjakohasem hindamismeetod. Kasutatav hindamismeetod peab olema vastavuses omakapitaliinstrumentide hindamisel kasutatavate üldtunnustatud hindamismeetoditega.
Aktsiaoptsioonid ja omakapitaliga arveldatavad aktsia hinnatõusuga seotud õigused
26.11 Ettevõte mõõdab aktsiaoptsioonide ja omakapitaliga avaldatavate aktsiate hinnatõusuga seotud õiguste (ja nende eest saadud kaupade või teenuste) õiglast väärtust, kasutades järgmist kolmeastmelist hindamishierarhiat:
(a) kui üleantud omakapitaliinstrumentide puhul on teada jälgitav turuhind, tuleb kasutada seda hinda;
(b) kui jälgitav turuhind ei ole teada, tuleb üleantud aktsiaoptsioonide ja aktsiate hinnatõusuga seotud õiguste õiglast väärtust mõõta, kasutades ettevõttespetsiifilisi jälgitavaid turuandmeid, nagu näiteks andmed hiljutiste tehingute kohta aktsiaoptsioonidega;
(c) kui jälgitav turuhind ei ole kättesaadav ja punkti (b) kohane õiglase väärtuse usaldusväärne mõõtmine on teostamatu, tuleb aktsiaoptsioonide või aktsiate hinnatõusuga seotud õiguste õiglast väärtust mõõta, kasutades optsiooni hindamismudelit. Mudeli sisendid (nt kaalutud keskmine aktsiahind, realiseerimishind, eeldatav volatiilsus, optsiooni kestus, eeldatavad dividendid ja riskivaba intressimäär) peaksid põhinema võimalikult suures osas turuandmetel. Paragrahvis 26.10 antakse juhiseid kaalutud keskmise aktsiahinna õiglase väärtuse kindlaksmääramiseks. Ettevõte peaks eeldatava volatiilsuse hinnangu andmisel tuginema aktsiate õiglase väärtuse kindlaksmääramisel kasutatavale hindamismeetodile.
Omakapitaliinstrumentide üleandmise tingimuste muutmine
26.12 Kui ettevõte muudab jõustumistingimusi viisil, mis on töötajale kasulik, näiteks optsiooni realiseerimishinna alandamise, jõustumisperioodi lühendamise või tulemuslikkuse tingimuse muutmise või elimineerimise kaudu, arvestab ettevõte muudetud jõustumistingimusi aktsiapõhise maksetehingu kajastamisel alljärgnevalt:
(a) kui muutmise tulemusena suureneb üleantud omakapitaliinstrumentide õiglane väärtus (või suureneb üleantud omakapitaliinstrumentide arv), mõõdetuna kohe enne ja pärast muutmist, kajastab ettevõte üleantud täiendavat õiglast väärtust omakapitaliinstrumentide eest tasuna saadud teenuste summa mõõtmisel. Täiendav õiglane väärtus on muutmise kuupäeval hinnatud muudetud omakapitaliinstrumendi ja esialgse omakapitaliinstrumendi õiglaste väärtuste vahe. Kui muutmine leiab aset jõustumisperioodil, siis kajastatakse täiendavalt üleantud õiglast väärtust muutmise kuupäeva ja muudetud omakapitaliinstrumentide jõustumiskuupäeva vahelisel perioodil saadud teenuste mõõtmisel, lisaks sellele summale, mis põhineb esialgsete

   110   111   112   113   114