Page 7 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 7

(a) Varade puhul on (ajalooline) soetusmaksumus makstud raha või raha ekvivalentide summa või vara omandamiseks selle omandamise hetkel üleantud tasu õiglane väärtus. Kohustiste puhul on (ajalooline) soetusmaksumus saadud raha või raha ekvivalentide summa või kohustuse tekkimise ajal kohustuse eest saadud mitterahaliste varade õiglane väärtus, või mõnedel juhtudel (nt tulumaks) raha või raha ekvivalentide summad, mida eeldatavasti makstakse kohustise arveldamiseks tavapärase äritegevuse käigus. Korrigeeritud (ajalooline) soetusmaksumus on vara või kohustise (ajalooline) soetusmaksumus, millele on lisatud või lahutatud eelnevalt kas kulu või tuluna kajastatud soetusmaksumuse osa.
(b) Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustist teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus.
Kajastamise ja mõõtmise aluspõhimõtted
2.35 Käesolevas IFRSis esitatud nõuded varade, kohustiste, tulude ja kulude kajastamiseks ja mõõtmiseks põhinevad aluspõhimõtetel, mis on tuletatud IASB „Finantsaruannete koostamise ja esitamise raampõhimõtetest“ ja täismahus IFRSidest. Kui käesolev IFRS teatud tehingu või muu sündmuse või asjaolu kajastamist ei reguleeri, lähtutakse paragrahvis 10.4 esitatud otsustusjuhistest ja paragrahvis 10.5 toodud hierarhiast, määramaks antud olukorras sobiliku arvestusmeetodi. Selle hierarhia teine tase nõuab, et ettevõte hindaks arvestusmeetodi valikul selle vastavust varade, kohustiste, tulude ja kulude mõistetele, kajastamiskriteeriumitele ja mõõtmispõhimõtetele ning käesolevas peatükis esitatud aluspõhimõtetele.
Tekkepõhine arvestus
2.36 Ettevõte koostab oma finantsaruanded, välja arvatud info rahavoogude kohta, tekkepõhise arvestuse alusel. Tekkepõhisuse alusel kajastatakse varasid, kohustisi, omakapitali, tulusid ja kulusid siis, kui need vastavad nende objektide mõistetele ja kajastamiskriteeriumitele.
Kajastamine finantsaruannetes Varad
2.37 Ettevõte kajastab vara finantsseisundi aruandes siis, kui on tõenäoline, et ettevõte saab sellest tulevast majanduslikku kasu ja varal on soetusmaksumus või väärtus, mida saab usaldusväärselt mõõta. Vara ei kajastata finantsseisundi aruandes siis, kui on tehtud kulutusi, mille puhul ei loeta tõenäoliseks, et ettevõte saab sellest aruandeperioodi järgselt tulevast majanduslikku kasu. Selle asemel kajastatakse sellise tehingu puhul kulu koondkasumiaruandes (või kasumiaruandes juhul, kui see esitatakse).
2.38 Ettevõte ei kajasta tingimuslikku vara varana. Samas juhul, kui on peaaegu kindel, et ettevõte saab tulevast majanduslikku kasu, ei ole sellega seotud vara tingimuslik vara ja selle kajastamine on asjakohane.
Kohustised
2.39 Ettevõte kajastab kohustist finantsseisundi aruandes siis, kui
(a) ettevõttel on minevikus toimunud sündmuse tulemusena kohustus aruandeperioodi lõpus,
   


   5   6   7   8   9