Page 41 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 41

(d) investeering mittekonverteeritavatesse eelisaktsiatesse ja tagasimüügioptsioonita liht- või eelisaktsiatesse.
11.9 Võlainstrumenti, mis vastab kõigile järgmistes punktides (a)-(d) toodud tingimustele, kajastatakse kooskõlas 11. peatükiga.
(a) Omaniku poolt saadavaks tuluks on
(i) fikseeritud summa;
(ii) fikseeritud tulumäär instrumendi tähtaja jooksul;
(iii) muutuv tulumäär, mis on instrumendi tähtaja jooksul võrdne ühe noteeritud või jälgitava intressimääraga (nt LIBOR); või
(iv) selliste fikseeritud ja muutuvate intressimäärade kombinatsioon (nt LIBOR + 200 baaspunkti) eeldusel, et nii fikseeritud kui muutuvad intressimäärad on positiivsed (nt positiivse fikseeritud intressimäära ja negatiivse muutuva intressimääraga intressi-swap ei vasta sellele kriteeriumile). Intressitulu fikseeritud ja muutuva intressimäära puhul arvutatakse, korrutades vastaval perioodil kehtinud intressimäär selle perioodi jooksul bilansis kajastatud põhiosa summaga.
(b) Puudub lepingusäte, mille tingimuste kohaselt võiksid omanikul jääda saamata põhiosamaksed või käesoleva või eelmiste perioodide eest saadavad intressid. Sellise lepingusätte näiteks ei ole olukord, kus võlainstrument on allutatud teistele võlainstrumentidele.
(c) Lepingusätted, mis lubavad emiteerijal (võlgnikul) võlainstrument ennetähtaegselt tagasi maksta või lubavad selle omanikul (võlausaldajal) nõuda emiteerijalt tagasimaksmist enne lunastustähtaega, ei sõltu tulevikus toimuvatest sündmustest.
(d) Puuduvad tingimusliku tulu või tagasimakse sätted, välja arvatud punktis (a) kirjeldatud muutuva tulumäära ja punktis (c) kirjeldatud ettemaksusätete puhul.
11.10 Finantsinstrumendid, mis tavaliselt vastavad paragrahvi 11.9 tingimustele, on näiteks:
(a) nõuded ostjatele, võlad hankijatele, saada- ja makstaolevad vekslid ning laenud pankadelt või muudelt kolmandatelt osapooltelt;
(b) välisvaluutas fikseeritud makstaolevad arved. Muutus makstaolevates arvetes seoses valuutakursi muutusega kajastatakse kasumiaruandes vastavalt paragrahvis 30.10 toodud nõuetele;
(c) laenud tütarettevõtetele või sidusettevõtetele või tütarettevõtetelt või sidusettevõtetelt, mis kuuluvad maksmisele nõudmisel;
(d) võlainstrument, mis muutub kohe sissenõutavaks, kui emitent jätab intressi- või põhiosamaksed maksmata (selline säte ei ole vastuolus paragrahvis 11.9 toodud tingimustega).
11.11 Finantsinstrumendid, mis ei vasta paragrahvis 11.9 toodud tingimustele (ja mis kuuluvad seega 12. peatüki rakendusalasse), on näiteks:
(a) investeering teise ettevõtte omakapitaliinstrumentidesse, mis ei ole investeering mittekonverteeritavatesse eelisaktsiatesse ja tagasimüügioptsioonita liht- ja eelisaktsiasse (vt paragrahv 11.8 (d));
(b) intressi-swap, mille tulemusena tekib kas positiivne või negatiivne rahavoog, või siduv kohustus (forward commitment) osta tulevikus kaupa või finantsinstrumenti, kui seda kohustust saab arveldada rahas ja selle arveldamisel võib tekkida kas positiivne või

   39   40   41   42   43