Page 62 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 62

soetusmaksumuse määramiseks vähendatakse varude müügihinda vastava brutomarginaali protsendi võrra.
Arvestusmeetodid varude kuluks kandmisel
13.17 Üksteisest selgelt eristatavate varude objektide ning teatud projektide raames toodetud ja neile projektidele omistatavate kaupade või teenuste soetusmaksumuse mõõtmisel lähtub ettevõte iga objekti soetamiseks tehtud kulutustest.
13.18 Ettevõte mõõdab varude soetusmaksumust, välja arvatud paragrahvis 13.17 käsitletud varude puhul, kasutades meetodit, mille järgi esimesena saabunud kaup kantakse kuludesse esimesena (FIFO-meetod) või kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Olemuselt ja kasutuselt sarnaste varude suhtes kasutab ettevõte ühesugust meetodit. Olemuselt ja kasutuselt erinevate varude suhtes võib olla põhjendatud erinevate kuluks kandmise meetodite kasutamine. Meetod, mille järgi viimasena saabunud kaup kantakse kuludesse esimesena (LIFO), ei ole käesoleva IFRSi kohaselt lubatud.
Varude väärtuse langus
13.19 Paragrahvides 27.2–27.4 nõutakse, et ettevõte hindaks iga aruandeperioodi lõpus, kas varude väärtus on langenud, s.t kaetav väärtus on langenud alla bilansilise maksumuse (nt purunemise/vigastuse, iganemise või langevate müügihindade tõttu). Kui varuobjekti (või objektide rühma) väärtus on langenud, siis nimetatud paragrahvides nõutakse, et ettevõte mõõdaks varusid nende müügihinnas, millest on maha arvatud toote valmistamiseks ja müügiks vajalikud kulutused, ning kajastaks kahjumi väärtuse langusest. Nimetatud paragrahvides nõutakse ka eelneva väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamist teatud juhtudel.
Kuluna kajastamine
13.20 Varude müümisel kajastab ettevõte nende bilansilise maksumuse kuluna selles perioodis, mil kajastatakse seonduv tulu.
13.21 Mõnede varude puhul võib olla asjakohane nende jaotamine teistele varakontodele, näiteks juhul, kui varusid kasutatakse omatoodetud materiaalsete põhivarade koostisosadena. Sellisel viisil muu vara hulka arvestatud varusid kajastatakse edaspidi kooskõlas vastavat varaliiki käsitleva peatükiga käesolevas IFRSis.
Avalikustatav info
13.22 Ettevõte avalikustab järgmise info:
(a) varude mõõtmisel kasutatud arvestusmeetodid, kaasa arvatud kasutatud soetusmaksumuse kuluks kandmise meetod;
(b) varude bilansiline kogumaksumus ja bilansiline maksumus ettevõttele asjakohaste liigituste lõikes;
(c) perioodi jooksul kuluna kajastatud varude summa;
(d) kahjumid väärtuse langusest, mis on kajastatud või tühistatud kasumiaruandes kooskõlas 27. peatükiga;
(e) kohustiste tagatisena panditud varude bilansiline maksumus.
    


   60   61   62   63   64