Page 104 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 104

vahel. Boonuspunktidele jaotatud tasu mõõdetakse lähtuvalt nende õiglasest väärtusest, s.t summast, mille eest oleks võimalik boonuspunkte eraldi müüa.
Kaupade müük
23.10 Ettevõte kajastab kaupade müügist saadud tulu, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:
(a) ettevõte on andnud ostjale üle kõik kaupade omandiga seotud olulised riskid ja hüved;
(b) ettevõttel ei ole jätkuvalt niisugust haldamise vastutust, mida tavaliselt seostatakse omandiga, ning tal puudub tegelik kontroll müüdud kauba üle;
(c) tulu summat on võimalik usaldusväärselt mõõta;
(d) on tõenäoline, et ettevõte saab tehingust majanduslikku kasu;
(e) tehinguga seoses tehtud või tehtavaid kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
23.11 Hindamaks seda, millal ettevõte on andnud ostjale üle kõik omandiga seotud olulised riskid ja hüved, tuleb analüüsida tehinguga seotud asjaolusid. Enamikul juhtudel lähevad omandiga seotud riskid ja hüved ostjale üle samaaegselt juriidilise omandiõiguse üleminekuga ostjale või kauba ostja valdusesse andmisega. Nii on see tavaliselt jaemüügi puhul. Teatud juhtudel võib aga omandiga seotud riskide ja hüvede ostjale ülemineku hetk erineda juriidilise omandiõiguse ülemineku või kauba ostja valdusesse andmise hetkest.
23.12 Kui ettevõttel säilivad olulised omandiga seotud riskid, siis tulu ei kajastata. Ettevõttel säilivad olulised omandiga seotud riskid ja hüved näiteks järgmistes olukordades:
(a) kui ettevõttel säilib ebarahuldava sooritusega seotud kohustus, mida ei hõlma tavapärased garantiid;
(b) kui tulu laekumine mingist konkreetsest müügitehingust sõltub ostja poolsest kaupade müügist;
(c) kui installeerimist vajavad kaubad on küll ostjani toimetatud, kuid need on veel installeerimata ja installeerimine moodustab lepingust olulise osa;
(d) kui ostjal on õigus tehing tühistada müügilepingus sätestatud põhjusel või ostja ainuäranägemisel ilma põhjuseta ja ettevõte ei ole kindel kauba tagastamise tõenäosuses.
23.13 Kui ettevõttel säilib ainult ebaoluline osa omandiga seotud riskidest, siis on tegemist müügitehinguga ja ettevõte kajastab tulu. Näiteks kajastab müüja tulu siis, kui tal säilib kauba juriidiline omandiõigus ainult selle kauba eest tasutava summa laekumise tagamiseks. Samuti kajastab ettevõte tulu siis, kui ta pakub kliendile raha tagastamist, kui klient on avastanud kaupades puudusi või ei ole rahul muudel põhjustel, ning ettevõte suudab kauba tagastusi usaldusväärselt mõõta. Sellisel juhul moodustab ettevõte eraldise tagastuste suhtes kooskõlas 21. peatükiga „Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad“.
Teenuste osutamine
23.14 Kui teenuse osutamisega seotud tehingu lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastab ettevõte tehinguga seotud tulu vastavalt tehingu valmidusastmele aruandeperioodi lõpus (mõnikord nimetatakse seda ka valmidusastme meetodiks). Tehingu tulemust on võimalik usaldusväärselt hinnata siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
(a) tulu summat on võimalik usaldusväärselt mõõta;
  
   102   103   104   105   106