Page 114 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 114

omakapitaliga arveldatavad aktsiapõhised maksetehingud kuuluvad käesoleva peatüki rakendusalasse. Ettevõte mõõdab identifitseerimata saadud (või saadaolevaid) kaupu või teenuseid aktsiapõhise makse õiglase väärtuse ja saadud (või saadaolevate) identifitseeritavate kaupade või teenuste õiglase väärtuse vahena, mõõdetuna nende üleandmise kuupäeval.
Avalikustatav info
26.18 Ettevõte avalikustab järgmise info perioodi jooksul kehtinud aktsiapõhiste maksete kokkulepete olemuse ja ulatuse kohta:
(a) perioodi jooksul eksisteerinud igat liiki aktsiapõhiste maksete kokkulepete kirjeldus, sealhulgas iga kokkuleppe üldtingimused, nagu jõustumisnõuded, antud optsioonide maksimaalne kestus ja arveldamismeetod (nt kas rahas või omakapitaliga). Sisuliselt sarnaseid aktsiapõhiste maksete kokkuleppeid omav ettevõte võib esitada koondinfo;
(b) aktsiaoptsioonide arv ja kaalutud keskmine realiseerimishind iga järgmise optsioonirühma lõikes:
(i) perioodi alguses kehtinud;
(ii) perioodi jooksul väljastatud;
(iii) perioodi jooksul loobutud;
(iv) perioodi jooksul kasutatud;
(v) perioodi jooksul aegunud;
(vi) perioodi lõpus kehtivad;
(vii) perioodi lõpus realiseeritavad.
26.19 Omakapitaliga arveldatavate aktsiapõhiste maksete kokkulepete puhul avalikustab ettevõte info selle kohta, kuidas ta mõõtis saadud kaupade või teenuste õiglast väärtust või üleantud omakapitaliinstrumentide väärtust. Juhul kui kasutati hindamismeetodit, avalikustab ettevõte meetodi ja selle valimise põhjuse.
26.20 Rahas arveldatavate aktsiapõhiste maksete kokkulepete puhul avalikustab ettevõte info selle kohta, kuidas kohustist mõõdeti.
26.21 Aktsiapõhiste maksete kokkulepete puhul, mida perioodi jooksul muudeti, avalikustab ettevõte nende muutmise selgituse.
26.22 Kui ettevõte osaleb kontserni aktsiapõhises makseprogrammis ning kajastab ja mõõdab oma aktsiapõhise maksega seotud kulu kontsernis kajastatud summa mõistliku jaotamise alusel, avalikustab ta selle asjaolu ja jaotamise alused (vt paragrahv 26.16).
26.23 Ettevõte avalikustab järgmise info aktsiapõhiste maksetehingute mõju kohta ettevõtte aruandeperioodi kasumile või kahjumile ja finantsseisundile:
(a) aruandeperioodil kasumiaruandes kajastatud kogukulu;
(b) aktsiapõhistest maksetehingutest tulenevate kohustiste bilansilise maksumuse
koondsumma aruandeperioodi lõpus.
 


   112   113   114   115   116