Page 35 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 35

10. peatükk
Arvestusmeetodid, raamatupidamislikud hinnangud ja vead
Käesoleva peatüki rakendusala
10.1 Käesolevas peatükis antakse juhised finantsaruannete koostamisel kasutatavate arvestusmeetodite valimiseks ja rakendamiseks. Selles käsitletakse samuti raamatupidamislike hinnangute muutusi ja vigade korrigeerimist eelmise perioodi finantsaruannetes.
Arvestusmeetodite valimine ja rakendamine
10.2 Arvestusmeetodid on konkreetsed põhimõtted, alused, kokkulepped, reeglid ja praktikad, mida ettevõte rakendab finantsaruannete koostamisel ja esitamisel.
10.3 Kui käesolevas IFRSis käsitletakse eraldi mingi tehingu, muu sündmuse või olukorra kajastamist, rakendab ettevõte käesolevat IFRSi. Samas ei pea ettevõte täitma käesoleva IFRSi nõudeid, kui selle tulemuse mõju ei ole oluline.
10.4 Kui käesolevas IFRSis ei käsitleta eraldi mingit tehingu, muu sündmuse või olukorra kajastamist, siis otsustab ettevõtte juhtkond, kuidas töötada välja ja rakendada arvestusmeetodit, mille tulemusena saadakse info, mis on:
(a) asjakohane aruannete kasutajate majandusotsuste tegemiseks, ja
(b) usaldusväärne, kuna finantsaruanded:
(i) esitavad tõetruult ettevõtte finantsseisundit, -tulemust ja rahavoogusid;
(ii) peegeldavad tehingute, muude sündmuste ja olukordade majanduslikku sisu ja
mitte ainult juriidilist vormi;
(iii) on neutraalsed, s.t kallutuseta;
(iv) on konservatiivsed; ja
(v) on täielikud kõikides olulistes aspektides.
10.5 Paragrahvis 10.4 kirjeldatud otsuse tegemisel viitab juhtkond järgmistele allikatele tähtsuse järjekorras ja võtab arvesse nende rakendatavust:
(a) käesoleva IFRSi nõuded ja juhised, mis käsitlevad sarnaseid ja seotud küsimusi, ja
(b) varade, kohustiste, tulude ja kulude mõisted, kajastamiskriteeriumid ja mõõtmispõhimõtted ning 2. peatükis „Kontseptsioonid ja aluspõhimõtted“ kirjeldatud aluspõhimõtted.
10.6 Paragrahvis 10.4 kirjeldatud otsuse tegemisel võib juhtkond arvestada ka sarnaseid ja seotud teemasid käsitlevate täismahus IFRSide nõudeid ja juhiseid.
Arvestusmeetodite järjepidevus
10.7 Ettevõte valib ja rakendab oma arvestusmeetodeid järjepidevalt kõigi sarnaste tehingute, muude sündmuste ja olukordade suhtes, välja arvatud juhul, kui käesolevas IFRSis konkreetselt nõutakse või lubatakse objektide jagamist rühmadesse, millele võivad osutuda asjakohaseks
   
   33   34   35   36   37