Page 146 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 146

32. peatükk
Aruandeperioodi lõpu järgsed sündmused
Käesoleva peatüki rakendusala
32.1 Käesolevas peatükis defineeritakse aruandeperioodi lõpu järgsed sündmused ja sätestatakse selliste sündmuste kajastamise, mõõtmise ja avalikustamise printsiibid.
Aruandeperioodi lõpu järgsete sündmuste definitsioon
32.2 Aruandeperioodi lõpu järgsed sündmused on need soodsad või ebasoodsad sündmused, mis leiavad aset aruandeperioodi lõpu ja finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmise vahelisel ajal. Esineb kahte liiki sündmusi:
(a) need, mis kinnitavad aruandeperioodi lõpus eksisteerinud asjaolusid (aruandeperioodi lõpu järgsed korrigeerivad sündmused), ja
(b) need, mis viitavad pärast aruandeperioodi lõppu tekkinud asjaoludele (aruandeperioodi lõpu järgsed mittekorrigeerivad sündmused).
32.3 A ruandeperioodi lõpu järgsete sündmuste hulka kuuluvad kõik kuni finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmise kuupäevani toimunud sündmused, isegi juhul, kui need sündmused toimuvad pärast seda, kui kasum või kahjum või muu finantsinfo on avalikkusele teada antud.
Kajastamine ja mõõtmine
Aruandeperioodi lõpu järgsed korrigeerivad sündmused
32.4 Ettevõte korrigeerib oma finantsaruannetes kajastatud summasid, sealhulgas nendega seotud avalikustatavat infot, et arvesse võtta aruandeperioodi lõpu järgseid korrigeerivaid sündmusi.
32.5 A ruandeperioodi lõpu järgsed korrigeerivad sündmused, mis nõuavad ettevõttelt finantsaruannetes kajastatud summade korrigeerimist või varem kajastamata objektide kajastamist, on näiteks:
(a) Aruandeperioodi lõpu järgne kohtuotsus, mis kinnitab, et ettevõttel oli aruandeperioodi lõpus eksisteeriv kohustus. Ettevõte korrigeerib võimalikku taolise kohtuasja suhtes eelnevalt kajastatud eraldist kooskõlas 21.peatükiga „Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad“ või kajastab uue eraldise. Ettevõte ei avalikusta seda lihtsalt kui tingimuslikku kohustist. Pigem annab kohtuotsus täiendavaid tõendeid selle kohta, mida tuleks aruandeperioodi lõpus kooskõlas 21. peatükiga kajastatava eraldise kindlaksmääramisel arvestada.
(b) Aruandeperioodi lõpu järgselt teatavaks saanud info, mis viitab sellele, et vara väärtus oli aruandeperioodi lõpus langenud või et varasemat selle vara väärtuse langusest tuleneva allahindluse summat tuleb korrigeerida. Näiteks:
(i) aruandeperioodi lõpu järgselt väljakuulutatud kliendi pankrot tavaliselt kinnitab, et aruandeperioodi lõpus eksisteeris sellelt ostjalt laekumata nõude
   


   144   145   146   147   148