Page 78 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 78

18. peatükk
Immateriaalsed varad, välja arvatud firmaväärtus
Käesoleva peatüki rakendusala
18.1 Käesolevat peatükki rakendatakse kõikide immateriaalsete varade kajastamiseks, välja arvatud firmaväärtus (vt 19. peatükk „Äriühendused ja firmaväärtus“) ja immateriaalsed varad, mida ettevõte hoiab müügiks tavapärase äritegevuse käigus (vt 13. peatükk „Varud“ ja 23. peatükk „Tulu“).
18.2 Immateriaalne vara on eristatav mitterahaline vara, millel puudub füüsiline vorm. Vara on eristatav, kui:
(a) see on kas eraldatav, mis tähendab, et seda saab kas eraldi või koos sellega seotud lepingu, vara või kohustisega ettevõttest eraldada või lahutada ning müüa, üle anda, litsentsi alusel kasutada anda, rentida või vahetada, või
(b) see tuleneb lepingulistest või muudest juriidilistest õigustest, olenemata sellest, kas neid õigusi saab üle anda või eraldada ettevõttest või ettevõtte muudest õigustest ja kohustustest.
18.3 Immateriaalsete varade hulka ei kuulu:
(a) finantsvarad, või
(b) mineraalide kaevandamisõigused ja mineraalvarud, nagu näiteks nafta, maagaas ja samalaadsed mittetaastuvad maavarad.
Kajastamine
Immateriaalsete varade kajastamise üldpõhimõtted
18.4 Ettevõte rakendab paragrahvis 2.27 toodud kajastamiskriteeriume selle kindlaksmääramisel, kas kajastada immateriaalset vara. Seega võtab ettevõte immateriaalse vara arvele ainult juhul, kui:
(a) on tõenäoline, et ettevõte saab eeldatavasti sellest varast tulevast majanduslikku kasu;
(b) vara soetusmaksumust või väärtust saab usaldusväärselt mõõta; ja
(c) vara ei tulene ettevõttesiseselt immateriaalsele varaobjektile tehtud kulutustest.
18.5 Ettevõte hindab eeldatava tulevase majandusliku kasu tõenäosust mõistlike ja põhjendatud eelduste alusel, mis väljendavad juhtkonna parimat hinnangut vara kasuliku eluea jooksul valitsevate majandustingimuste kohta.
18.6 Ettevõte hindab vara kasutusega seotud tulevase majandusliku kasu tõenäosust arvele võtmise hetkel olemasolevate tõendite alusel, andes suurema kaalu ettevõttevälistele tõenditele.
18.7 Paragrahvi 18.4 punktis (a) toodud tõenäosusega seotud kajastamiskriteerium loetakse alati täidetuks immateriaalsete varade puhul, mis on eraldi omandatud.
     76   77   78   79   80