Page 116 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 116

soetusmaksumus või korrigeeritud müügihind, millest on maha arvatud müügivalmidusse viimise ja müügikulutused, olenevalt sellest, kumb on madalam.
Varade väärtuse langus, välja arvatud varud
Üldpõhimõtted
27.5 Vara bilansilist maksumust vähendatakse selle kaetava väärtuseni üksnes siis, kui vara kaetav väärtus on madalam selle bilansilisest maksumusest. Sellist vähendamist nimetatakse kahjumiks vara väärtuse langusest. Paragrahvides 27.11–27.20 antakse juhised kaetava väärtuse mõõtmiseks.
27.6 Ettevõte kajastab kahjumi vara väärtuse langusest kohe kasumiaruandes.
Märgid väärtuse languse kohta
27.7 Ettevõte hindab igal aruandekuupäeval vara võimalikule väärtuse langusele viitavate märkide esinemist. Iga sellise märgi esinemise korral hindab ettevõte vara kaetavat väärtust. Juhul, kui sellised märgid puuduvad, ei pea kaetavat väärtust hindama.
27.8 Juhul, kui eraldi varaobjekti kaetavat väärtust ei ole võimalik hinnata, hindab ettevõte selle raha genereeriva üksuse kaetavat väärtust, kuhu see varaobjekt kuulub. Selline olukord võib esineda, kuna kaetava väärtuse mõõtmisel tuleb kasutada rahavoogude prognoose ja mõnikord ei tekita eraldi varaobjektid eraldi rahavooge. Varaobjektiga seotud raha genereeriv üksus on väikseim varasid hõlmav identifitseeritav rühm, mis sisaldab antud varaobjekti ning mis tekitab raha laekumisi, mis on suhteliselt sõltumatud muudest varadest või vararühmadest tulenevatest laekumistest.
27.9 Hindamaks, kas esineb vara võimalikule väärtuse langusele viitavaid märke, võtab ettevõte arvesse vähemalt järgmisi asjaolusid:
Ettevõttevälised infoallikad
(a) vara turuväärtus on vähenenud perioodi jooksul oluliselt rohkem kui aja möödumise või tavapärase kasutamise tulemusena võiks eeldada;
(b) perioodi jooksul on toimunud või lähitulevikus toimuvad ettevõtte jaoks olulised kahjulikud muutused tehnoloogia-, turu-, majandus- või õiguskeskkonnas, kus ettevõte tegutseb, või turul, kuhu vara on suunatud;
(c) turu intressimäärad või muud investeeringute tootlusmäärad on perioodi jooksul tõusnud ning see mõjutab tõenäoliselt vara kasutusväärtuse arvutamisel rakendatavat diskontomäära ja vähendab oluliselt vara õiglast väärtust, millest on maha arvatud müügikulutused;
(d) ettevõtte netovara bilansiline maksumus on kõrgem ettevõtte kui terviku hinnangulisest õiglasest väärtusest (selline hinnang võib tuleneda näiteks ettevõtte osa või kogu ettevõtte võimalikust müügist).
Ettevõttesisesed infoallikad
(e) on olemas tõendeid vara iganemise või füüsilise kahjustuse kohta;
(f) perioodi jooksul on toimunud või lähitulevikus toimuvad ettevõtte jaoks olulised kahjulikud muutused vara kasutamise või eeldatava kasutamise ulatuses või viisis. Nende muutuste hulka kuuluvad vara kasutusest eemaldamine, varaga seotud tegevuse lõpetamine või ümberstruktureerimine, kavatsus müüa vara enne esialgselt planeeritud tähtaega ning vara kasuliku eluea ümberhindamine piiramatust piiratuks;
 

   114   115   116   117   118