Page 111 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 111

26.6 Kui aktsiapõhised maksed ei jõustu enne, kui töötaja on kindlaksmääratud aja jooksul osutanud teenuseid, siis tuleb eeldada, et need teenused, mida töötaja osutab ettevõttele tasuna nimetatud aktsiapõhiste maksete eest, saadakse kätte tulevikus, jõustumisperioodi jooksul. Ettevõte kajastab neid teenuseid vastavalt nende osutamisele töötaja poolt jõustumisperioodi jooksul, suurendades vastavalt omakapitali või kohustisi.
Omakapitaliga arveldatavate aktsiapõhiste maksetehingute mõõtmine
Mõõtmise põhimõte
26.7 Omakapitaliga arveldatavate aktsiapõhiste maksetehingute puhul mõõdab ettevõte saadud kaupu või teenuseid ja vastavat suurenemist omakapitalis saadud kaupade või teenuste õiglases väärtuses, välja arvatud juhul, kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui ettevõttel ei ole võimalik saadud kaupu või teenuseid õiglases väärtuses usaldusväärselt hinnata, siis mõõdab ettevõte nende õiglast väärtust ja sellele vastavat omakapitali kasvu, lähtudes üleantud omakapitaliinstrumentide õiglasest väärtusest. Selle nõude rakendamisel töötajatega ja teiste sarnaste teenuste pakkujatega sõlmitud tehingute suhtes mõõdab ettevõte saadud teenuste õiglast väärtust, lähtudes üleantud omakapitaliinstrumentide õiglasest väärtusest, sest tavaliselt ei ole saadud teenuste õiglast väärtust võimalik usaldusväärselt hinnata.
26.8 Töötajatega (kaasa arvatud teised sarnase teenuse pakkujad) sõlmitud tehingute puhul mõõdetakse omakapitaliinstrumentide õiglast väärtust nende üleandmise kuupäeval. Tehingute puhul teiste osapooltega, kes ei ole töötajad, on hindamiskuupäev see kuupäev, millal ettevõtte omandab kaubad või vastaspool osutab teenuse.
26.9 Omakapitaliinstrumentide üleandmine võib olla sõltuvuses sellest, kas töötajad täidavad teatud teenuse osutamisega või tulemuslikkusega seotud jõustumistingimused. Näiteks on aktsiate või aktsiaoptsioonide üleandmisel töötajatele reeglina tingimuseks see, et töötaja jääks kindlaksmääratud ajaks ettevõttesse tööle. Need võivad olla kas tulemuslikkusega seotud tingimused, nagu näiteks teatud kasumi juurdekasvu saavutamine (turuga mitteseotud jõustumistingimus) või ettevõte aktsia hinna tõus teatud ulatuses (turuga seotud jõustumistingimus). Kõiki jõustumistingimusi, mis on seotud ainult töötajate poolt osutatava teenuse või turuga mitteseotud tulemuslikkuse tingimustega, võetakse arvesse eeldatavasti jõustuvate omakapitaliinstrumentide arvu hindamisel. Ettevõte korrigeerib hiljem vajadusel seda hinnangut, kui uus info viitab sellele, et eeldatavasti jõustuvate omakapitaliinstrumentide arv võib eelnevast hinnangust erineda. Jõustumiskuupäeval korrigeerib ettevõte hinnangut, et see oleks võrdne lõpuks jõustunud omakapitaliinstrumentide arvuga. Kõiki turuga seotud jõustumistingimusi ja jõustumist mittemõjutavaid tingimusi arvestatakse aktsiate või aktsiaoptsioonide õiglase väärtuse hindamisel hindamiskuupäeval ja seda hinnangut ei korrigeerita hiljem, sõltumata tulemusest.
Aktsiad
26.10 Ettevõte mõõdab aktsiate (ja nende eest saadud kaupade või teenuste) õiglast väärtust, kasutades
järgmist kolmeastmelist hindamishierarhiat:
(a) kui üleantud omakapitaliinstrumentide puhul on teada jälgitav turuhind, tuleb kasutada seda hinda;
(b) kui jälgitav turuhind ei ole teada, tuleb üleantud omakapitaliinstrumentide õiglast väärtust mõõta, kasutades ettevõttespetsiifilisi jälgitavaid turuandmeid, nagu näiteks
(i) hiljutine tehing ettevõtte aktsiatega, või
 


   109   110   111   112   113