Page 23 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 23

Investeerimistegevus
7.5 Investeerimistegevus on pikaajaliste varade ja muude investeeringute (välja arvatud raha ekvivalentideks liigitatud investeeringud) omandamine ja müük. Investeerimistegevuse rahavood on näiteks:
(a) rahamaksed materiaalsete põhivarade (kaasa arvatud omavalmistatud materiaalne põhivara), immateriaalsete varade ja muude pikaajaliste varade soetamiseks;
(b) rahalaekumised materiaalsete põhivarade, immateriaalsete varade ja muude pikaajaliste varade müügist;
(c) rahamaksed teiste ettevõtete omakapitali- või võlainstrumentide ning ühisettevõtmistes osaluste omandamise eest (välja arvatud maksed raha ekvivalentideks liigitatud või kauplemiseesmärgil hoitavate instrumentide eest);
(d) rahalaekumised teiste ettevõtete omakapitali- ja võlainstrumentide ning ühisettevõtmistes osaluste müügist (välja arvatud laekumised raha ekvivalentideks liigitatud ja kauplemiseesmärgil hoitavate instrumentide müügist);
(e) teistele osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud;
(f) teistele osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksed;
(g) rahamaksed futuur-, forward-, optsiooni- ja swap-lepingute eest, välja arvatud juhul, kui kõnealuseid lepinguid hoitakse kauplemiseesmärgil või kui maksed liigitatakse finantseerimistegevuse alla;
(h) rahalaekumised futuur-, forward-, optsiooni- ja swap-lepingute eest, välja arvatud juhul, kui kõnealuseid lepinguid hoitakse kauplemiseesmärgil või kui maksed liigitatakse finantseerimistegevuse alla.
Kui lepingut käsitletakse riskimaandamisinstrumendina (vt 12. peatükk „Muud finantsinstrumentide teemad“), siis liigitab ettevõte lepinguga seotud rahavood samal viisil nagu maandatava objektiga seotud rahavood.
Finantseerimistegevus
7.6 Finantseerimistegevus on tegevus, mille tulemusena muutub ettevõtte sissemakstud omakapitali ja laenukohustuste suurus ja koosseis. Rahavood finantseerimistegevusest on näiteks:
(a) rahalaekumised aktsiate ja muude omakapitaliinstrumentide emiteerimisest;
(b) rahamaksed omanikele ettevõtte aktsiate tagasiostust või lunastamisest;
(c) rahalaekumised obligatsioonide, laenude, vekslite, võlakirjade, hüpoteekide emiteerimisest ja muudest lühi- või pikaajalistest võlakohustustest;
(d) võetud laenude rahalised tagasimaksed;
(e) rentniku poolt tehtud rahamaksed tasumisele kuuluva kapitalirendi kohustise vähendamiseks.
Äritegevuse rahavoogude kajastamine
7.7 Ettevõte kasutab äritegevuse rahavoogude esitamisel kas:
(a) kaudmeetodit, mille kohaselt kasumit või kahjumit korrigeeritakse mitterahaliste tehingute, edasilükkunud või tekkepõhiste eelmiste või tulevaste perioodide
 

   21   22   23   24   25