Page 86 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 86

19.23 Pärast esmast arvelevõtmist mõõdab omandaja äriühenduses omandatud firmaväärtust soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja akumuleeritud kahjumid vara väärtuse langusest.
(a) Firmaväärtuse amortiseerimisel järgib ettevõte paragrahvides 18.19–18.24 toodud põhimõtteid. Kui ettevõttel ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata firmaväärtuse kasulikku eluiga, loetakse kasuliku eluea pikkuseks kümme aastat.
(b) Firmaväärtuse väärtuse languse kajastamisel ja mõõtmisel järgib ettevõte 27. peatükki „Varade väärtuse langus“.
Eristatavate varade, kohustiste ja tingimuslike kohustiste õiglaste väärtuste netosummast omandajale kuuluv osalus ületab äriühenduse soetusmaksumust
19.24 Kui kooskõlas paragrahviga 19.14 arvele võetud eristatavate varade, kohustiste ja tingimuslike kohustiste õiglaste väärtuste netosummast omandajale kuuluv osalus ületab äriühenduse soetusmaksumust (mõnikord nimetatakse seda vahet negatiivseks firmaväärtuseks), siis omandaja:
(a) vaatab üle omandatava varade, kohustiste ja tingimuslike kohustiste identifitseerimise ja mõõtmise ning äriühenduse soetusmaksumuse mõõtmise, ja
(b) kajastab pärast sellist ülevaatamist allesjäänud vahe kohe kasumiaruandes.
Avalikustatav info
Aruandeperioodi jooksul toimunud äriühendus(t)e puhul
19.25 Ettevõte avalikustab järgmise info iga perioodi jooksul toimunud äriühenduse kohta:
(a) ühendatavate ettevõtete või äritegevuste nimed ja kirjeldused;
(b) omandamiskuupäev;
(c) omandatud hääleõiguslike omakapitaliinstrumentide protsent;
(d) äriühenduse soetusmaksumus ja selle komponentide (nt raha, omakapitaliinstrumendid ja võlainstrumendid) kirjeldus;
(e) liikide lõikes summad, milles võeti omandamise kuupäeval arvele omandatava varad, kohustised ja tingimuslikud kohustised, kaasa arvatud firmaväärtus;
(f) kasumiaruandes kooskõlas paragrahviga 19.24 kajastatud negatiivse firmaväärtuse summa ja koondkasumiaruande kirje, millel negatiivne firmaväärtus on kajastatud.
Kõikide äriühenduste puhul
19.26 Omandaja avalikustab firmaväärtuse aruandeperioodi alguse ja lõpu bilansilise maksumuse muutuste analüüsi, näidates eraldi:
(a) uutest äriühendustest tulenevad muutused;
(b) kahjumid vara väärtuse langusest;
(c) eelnevalt omandatud äritegevuste müügid;
(d) muud muutused.
Seda muutuste analüüsi ei pea esitama eelmiste perioodide kohta.
    84   85   86   87   88