Page 74 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 74

seotud kulutustega eeldusel, et see kulutus vastab kajastamiskriteeriumitele. Eelmise põhjaliku ülevaatusega seotud kulutuse (arvele võetuna eraldi füüsilistest osadest) allesoleva bilansilise maksumuse kajastamine lõpetatakse. Seda tehakse sõltumata sellest, kas eelmise ülevaatusega seotud kulutuse summa määrati kindlaks objekti omandamise või ehitamise käigus. Vajadusel võib sarnase, tulevikus toimuva ülevaatuse hinnangulist maksumust kasutada selleks, et määrata objekti soetamisel või ehitamisel selles sisaldunud ülevaatuse komponendi soetusmaksumust.
17.8 Maa ja ehitised on eristatavad varad ja seega kajastab ettevõte neid eraldi, isegi juhul, kui need on omandatud koos.
Mõõtmine arvele võtmisel
17.9 Ettevõte mõõdab materiaalse põhivara objekti esmasel arvelevõtmisel soetusmaksumuses.
Soetusmaksumuse komponendid
17.10 Materiaalse põhivara objekti soetusmaksumus hõlmab kõike alljärgnevat:
(a) selle ostuhind, mille hulka kuuluvad juriidilised ja vahendustasud, impordimaksud ja tagastamatud maksud, pärast allahindluste ja rabattide mahaarvamist;
(b) kulutused, mis on otseselt seotud vara viimisega juhtkonna poolt ette nähtud asukohta ja tööseisundisse. Siia võivad kuuluda asukoha ettevalmistamise kulud, esialgsed tarne- ja käitlemiskulutused, paigaldus- ja monteerimiskulud ning funktsionaalsuse testimisega seotud kulud.
(c) esialgne hinnang objekti demonteerimise ja teisaldamise ning selle asukoha taastamise kulutuste osas, kui ettevõttel tekib vastav kohustus kas objekti omandamisel või tingituna sellest, et objekti on teatud perioodi vältel kasutatud muul otstarbel kui varude valmistamiseks antud perioodil.
17.11 Materiaalse põhivara objektiga mitteseotud kulutused, mida ettevõte kajastab kuludena nende tekkimise hetkel, on näiteks:
(a) uue rajatise avamisega seotud kulutused;
(b) uue toote või teenuse juurutamisega seotud kulutused (sealhulgas reklaami ja müügitoetusega seotud kulutused);
(c) uues asupaigas või uue kliendigrupiga äritegevuse alustamisega seotud kulutused (kaasa arvatud kulutused personali väljaõppeks);
(d) haldus- ja muud üldkulud;
(e) laenukasutuse kulutused (vt 25. peatükk „Laenukasutuse kulutused“).
17.12 Materiaalse põhivara objekti ehitamis- või arendustegevuse ajal toimunud kõrvaltegevustest tekkivad tulud ja seonduvad kulud kajastatakse kasumiaruandes, juhul kui need tegevused ei ole vajalikud objekti viimiseks juhtkonna poolt ette nähtud asukohta ja tööseisundisse.
Soetusmaksumuse mõõtmine
17.13 Materiaalse põhivara objekti soetusmaksumuseks on vara hind kohese maksmise tingimustel vara arvelevõtmise kuupäeval. Kui maksmine toimub tavapärasest maksetähtajast pikema tähtajaga, on soetusmaksumuseks kõigi tulevaste maksete nüüdisväärtus.
 
   72   73   74   75   76