Page 61 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 61

Muud varude soetusmaksumuses kajastatavad kulutused
13.11 Ettevõte kajastab varude soetusmaksumuses ainult selliseid kulutusi, mida tehakse varude olemasolevasse asukohta ja seisundisse viimiseks.
13.12 Paragrahvi 12.19 punktis (b) sätestatakse, et teatud juhtudel korrigeeritakse kauba bilansilist maksumust riskimaandamisinstrumendi õiglase väärtuse muutuse võrra, kui seda riskimaandamisinstrumenti kasutatakse fikseeritud intressimäära riski või kauba hinna riski maandamiseks.
Kulud, mida ei kajastata varude soetusmaksumuses
13.13 Kulutused, mida ei arvata varude soetusmaksumuse hulka ning mida kajastatakse kuludena perioodis, mil need tekivad, on näiteks:
(a) normaalsest suuremad materjalikaod, tööjõu- või muud tootmiskulud;
(b) laokulud, välja arvatud juhul, kui need on vältimatud tootmisprotsessis enne järgmist tootmisetappi;
(c) mittetootmislikud üldkulud, mis ei ole vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse;
(d) turustuskulud.
Teenuse osutaja varude soetusmaksumus
13.14 Kui teenuse osutajad omavad varusid, mõõdetakse neid nende tootmiskuludes. Need kulud sisaldavad peamiselt tööjõukulusid ja muid teenuse osutamisega otseselt tegeleva personaliga seotud kulusid, kaasa arvatud kulutused juhtivpersonalile ning seonduvad üldkulud. Müügi- ja üldhalduspersonaliga seotud tööjõu- ja muid kulusid ei lisata soetusmaksumusele, vaid neid kajastatakse kuludena perioodis, mil need tekkisid. Teenuse osutaja varude soetusmaksumus ei sisalda kasumimarginaali ega mitteseonduvaid üldkulusid, mida võetakse sageli teenuse osutajate poolt arvesse hinnakujundusel.
Bioloogilistest varadest saadud põllumajandustoodangu soetusmaksumus
13.15 Kooskõlas 34. peatükiga mõõdetakse ettevõtte bioloogilistest varadest saadud põllumajandustoodangu varusid nende esmasel arvelevõtmisel lõikuse hetkel õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused. Sellest saab varude soetusmaksumus sellel kuupäeval käesoleva peatüki rakendamiseks.
Varude soetusmaksumuse mõõtmise meetodid, nagu näiteks standardhinna meetod, jaehinna meetod ja viimase ostuhinna meetod
13.16 Ettevõte võib kasutada varude soetusmaksumuse mõõtmiseks selliseid meetodeid, nagu näiteks standardhinna meetod, jaehinna meetod ja viimase ostuhinna meetod, kui selle tulemus on ligilähedane soetusmaksumusele. Standardhinna puhul võetakse arvesse materjalide ja tarvikute, tööjõu, efektiivsuse ja tootmisvõimsuse kasutamise normtasemeid. Neid vaadatakse regulaarselt üle ja vajaduse korral korrigeeritakse vastavalt tegelikele tingimustele. Jaehinna meetodil
        59   60   61   62   63