Page 56 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 56

Aruandes kajastatud finantsinstrumendi fikseeritud intressimäära riski või ettevõtte omanduses oleva kauba hinnariski riskimaandamine
12.19 Juhul, kui on täidetud paragrahvis 12.16 toodud tingimused ja maandatavaks riskiks on fikseeritud intressimäära risk, mis tekib korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetud võlainstrumendist, või hinnarisk, mis tekib ettevõttele kuuluvast kaubast, siis ettevõte:
(a) kajastab riskimaandamisinstrumenti vara või kohustistena ja riskimaandamisinstrumendi õiglase väärtuse muutust kasumiaruandes, ja
(b) kajastab maandatavast riskist tulenevat maandatava alusinstrumendi või -tehingu õiglase väärtuse muutust kasumiaruandes ja maandatava alusinstrumendi või -tehingu bilansilise maksumuse korrigeerimisena.
12.20 Kui maandatavaks riskiks on korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetava võlainstrumendi fikseeritud intressimäära risk, kajastab ettevõte riskimaandamisinstrumendiks oleva intressi- swapi perioodilisi rahalisi tasaarveldamisi kasumiaruandes selles perioodis, mil tekib nõue või kohustus tasaarveldamisest.
12.21 Ettevõte lõpetab paragrahvis 12.19 käsitletud riskimaandamisarvestuse juhul, kui:
(a) riskimaandamisinstrument aegub või see müüakse või lõpetatakse;
(b) riskimaandamine ei vasta enam paragrahvis 12.16 toodud riskimaandamisarvestuse tingimustele; või
(c) ettevõte tühistab määratluse.
12.22 Kui riskimaandamisarvestus lõpetatakse ja alusinstrument või -tehing on korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud vara või kohustis, mille kajastamist ei ole lõpetatud, siis amortiseeritakse maandatava alusinstrumendi või -tehingu bilansilise maksumuse korrigeerimisena kajastatud kasumid või kahjumid kasumiaruandesse maandatava instrumendi järelejäänud tähtaja jooksul, kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Aruandes kajastatud finantsinstrumendi muutuva intressimäära riski, siduva kohustuse või väga tõenäolise prognoositava tehinguga kaasneva valuutariski või kauba hinnariski või välismaisesse äriüksusesse tehtud netoinvesteeringu valuutariski riskimaandamine
12.23 Kui paragrahvis 12.16 toodud tingimused on täidetud ja maandatavaks riskiks on
(a) korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetava võlainstrumendi muutuva intressimäära risk;
(b) siduvast kohustusest või väga tõenäolisest prognoositavast tehingust tulenev valuutarisk;
(c) siduvast kohustusest või väga tõenäolisest prognoositavast tehingust tulenev kauba hinnarisk, või
(d) välismaisesse äriüksusesse tehtud netoinvesteeringu valuutarisk,
kajastab ettevõte muus koondkasumis riskimaandamisinstrumendi õiglase väärtuse muutuse selle osa, mis oli efektiivne maandatava alusinstrumendi või -tehingu õiglase väärtuse või eeldatavate rahavoogude muutuse mõju elimineerimisel. Ettevõte kajastab erinevuse, mille võrra riskimaandamisinstrumendi õiglane väärtus ületab eeldatavate rahavoogude õiglase väärtuse muutuse (seda erinevust nimetatakse mõnikord riskimaandamise ebaefektiivsuseks), kasumiaruandes. Muus koondkasumis kajastatud riskimaandamisarvestusest tulenev kasum või kahjum liigitatakse ümber kasumiaruandesse siis, kui maandatavat alusinstrumenti või -tehingut kajastatakse kasumiaruandes või siis, kui riskimaandamissuhe lõpeb.


   54   55   56   57   58