Page 19 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 19

(d) tulumaksu kulu, välja arvatud punktides (e), (g) ja (h) nimetatud objektidega seotud tulumaks (vt paragrahv 29.27);
(e) koondsumma
(i) lõpetatud tegevusvaldkondade tulumaksujärgsest kasumist või kahjumist, ja
(ii) lõpetatud tegevusvaldkondadesse kuuluvate netovarade ümberhindamisel õiglasesse väärtusesse, millest on maha arvatud müügikulutused, või nende müügil kajastatud tulumaksujärgsest kasumist või kahjumist;
(f) kasum või kahjum (kui ettevõttel ei ole muu koondkasumi objekte, siis seda kirjet ei ole vaja esitada);
(g) muu koondkasumi iga objekt (vt paragrahv 5.4 (b)) liigitatuna oma olemuse järgi (välja arvatud punktis (h) kirjeldatud summad);
(h) osa kapitaliosaluse meetodil kajastatud sidusettevõtete ja ühiselt kontrollitavate ettevõtete muust koondkasumist;
(i) koondkasum (kui ettevõttel ei ole muu koondkasumi objekte, võib ta kasutada teist mõistet selle kirje jaoks, näiteks kasum või kahjum).
5.6 Ettevõte avalikustab koondkasumiaruandes iga perioodi kohta eraldi järgmised objektid:
(a) aruandeperioodi kasum või kahjum, mis kuulub:
(i) mittekontrollivale osalusele,
(ii) emaettevõtte omanikele.
(b) aruandeperioodi koondkasum, mis kuulub:
(i) mittekontrollivale osalusele,
(ii) emaettevõtte omanikele.
Kahel aruandel põhinev lähenemisviis
5.7 Kahel aruandel põhineva lähenemisviisi kohaselt esitab ettevõte iga perioodi kohta vähemalt paragrahvi 5.5 punktides (a)-(f) nimetatud kirjete summad, esitades kasumi või kahjumi viimase kirjena. Koondkasumiaruandes on esimene kirje kasum või kahjum ning selles esitatakse vähemalt paragrahvi 5.5 punktides (g)-(i) ja paragrahvis 5.6 nimetatud kirjete summad iga perioodi kohta.
Mõlema lähenemisviisi suhtes rakendatavad nõuded
5.8 Käesoleva IFRSi kohaselt esitatakse vigade korrigeerimise ja arvestusmeetodite muutuste mõjud eelmiste perioodide tagasiulatuvate korrigeerimistena, mitte aruandeperioodi kasumi või kahjumi osana (vt 10. peatükk).
5.9 Ettevõte esitab koondkasumiaruandes (ja kasumiaruandes juhul, kui see esitatakse) täiendavaid kirjeid, pealkirju ja vahesummasid, kui nende esitamine on oluline ettevõtte finantsseisundi mõistmiseks.
5.10 Ettevõte ei esita koondkasumiaruandes (või kasumiaruandes juhul, kui see esitatakse) ega selle lisades mingeid tulu- ja kuluobjekte erakorralise tulu või kuluna.


   17   18   19   20   21