Page 102 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 102

23. peatükk
Tulu
Käesoleva peatüki rakendusala
23.1 Käesolevat peatükki rakendatakse järgmistest tehingutest ja sündmustest tekkiva tulu kajastamisel:
(a) kaupade (mis on ettevõtte poolt müügiks toodetud või edasimüügiks ostetud) müük;
(b) teenuste osutamine;
(c) ehituslepingud, kus ettevõte on töövõtja;
(d) ettevõtte varade kasutada andmine, kui selle eest tasutakse intresside, litsentsitasude (rojaltite) või dividendide vormis.
23.2 Mõnedest tehingutest ja sündmustest tekkivat müügitulu (revenue) ja muud tulu (income) käsitletakse käesoleva IFRSi muudes peatükkides:
(a) rendilepingud (vt 20. peatükk „Rendiarvestus“);
(b) kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest tulenevad dividendid ja muu tulu (vt 14. peatükk „Investeeringud sidusettevõtetesse“ ja 15. peatükk „Investeeringud ühisettevõtmistesse“);
(c) finantsvarade ja -kohustiste õiglase väärtuse muutused või nende müük (vt 11. peatükk „Lihtfinantsinstrumendid“ ja 12. peatükk „Muud finantsinstrumentide teemad“);
(d) kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutused (vt 16. peatükk „Kinnisvarainvesteeringud“);
(e) põllumajandusliku tegevusega seotud bioloogiliste varade esmane arvelevõtmine ja nende varade õiglase väärtuse muutused (vt 34. peatükk „Eripärased tegevused“);
(f) põllumajandustoodangu esmane arvelevõtmine (vt 34. peatükk).
Tulu mõõtmine
23.3 Ettevõte mõõdab tulu saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Saadud või saadaoleva tasu õiglase väärtuse mõõtmisel võetakse arvesse kõiki ettevõtte poolt lubatud jaeallahindlusi, kiire arveldamisega seotud allahindlusi ja mahuallahindlusi.
23.4 Ettevõte kajastab tuluna ainult enda nimel saadud ja saadaoleva majandusliku kasu brutosumma. Tulu hulka ei arvata kolmandate isikute nimel kogutud summasid, nagu näiteks müügimaksud, kaupade ja teenustega seotud maksud ja käibemaks. Agendina tegutsemise puhul kajastab ettevõte tuluna ainult oma vahendustasu summa. Müügitehingu sisulise teostaja (principal) nimel kogutavad summad ei ole ettevõtte tulu.
Pikk maksetähtaeg
23.5 Kui tehingu eest raha või raha ekvivalentidega tasumise tähtaeg on kaugemas tulevikus ja see kokkulepe kujutab sisuliselt finantseerimistehingut, siis on tasu õiglaseks väärtuseks kõigi
  


   100   101   102   103   104