Page 82 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 82

18.28 Ettevõte
(ii) müügid;
(iii) omandamised äriühenduste kaudu;
(iv) amortisatsioon;
(v) kahjumid vara väärtuse langusest;
(vi) muud muutused.
Seda muutuste analüüsi ei pea esitama eelmiste perioodide kohta. avalikustab ka järgmise info:
(c) soetusmaksumus ja akumuleeritud amortisatsioon (koos akumuleeritud kahjumitega vara väärtuse langusest) aruandeperioodi alguses ja lõpus;
(d) koondkasumiaruande (ja kasumiaruande juhul, kui see esitatakse) kirje(d), kus kajastatakse immateriaalsete varade amortisatsioonikulu;
(e) aruandeperioodi alguse ja lõpu bilansilise maksumuse muutuste analüüs, näidates eraldi:
(i) lisandumised;
(a) ettevõtte finantsaruannete jaoks olulise immateriaalse vara objekti kirjeldus, bilansiline maksumus ja järelejäänud amortiseerimisperiood;
(b) sihtfinantseerimise teel omandatud ja esmalt õiglases väärtuses arvele võetud immateriaalsete varade puhul (vt paragrahv 18.12):
(i) selliste varade õiglane väärtus nende esmasel arvele võtmisel, ja
(ii) nende bilansilised maksumused;
(c) piiratud omandiõigusega või kohustuste katteks panditud immateriaalsete varade olemasolu ja bilansilised maksumused;
(d) immateriaalsete varade omandamiseks võetud lepinguliste siduvate kohustuste summa.
18.29 Ettevõte avalikustab perioodi jooksul kuluna kajastatud uurimis- ja arendusväljaminekute koondsumma (s.t ettevõttesiseselt tehtud uurimis- ja arendusväljaminekute summa, mida ei ole kapitaliseeritud osana mõne muu vara, mis vastab käesolevas IFRSis toodud kajastamiskriteeriumitele, soetusmaksumusest).
19. peatükk
Äriühendused ja firmaväärtus
Käesoleva peatüki rakendusala
19.1 Käesolevat peatükki rakendatakse äriühenduste kajastamisel. Selles sätestatakse juhised omandaja kindlakstegemiseks, äriühenduse soetusmaksumuse mõõtmiseks ning selle soetusmaksumuse jaotamiseks soetatud varadele, võetud kohustistele ja võetud tingimuslike kohustiste suhtes kajastatavatele eraldistele. Selles käsitletakse samuti firmaväärtuse kajastamist nii äriühenduse ajal kui ka edaspidi.
19.2 Käesolevas peatükis sätestatakse kõigi äriühenduste kajastamine, välja arvatud:
(a) ühise kontrolli all olevate ettevõtete või äritegevuste vahelised äriühendused. Ühine kontroll tähendab seda, et kõigi ühinevate ettevõtete või äritegevuste üle omab lõplikku kontrolli nii enne kui pärast äriühendust üks ja sama isik, ning see kontroll ei ole ajutine;
 


   80   81   82   83   84