Page 72 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 72

(e) kinnisvarainvesteeringute perioodi alguse ja lõpu bilansilise maksumuse muutuste analüüs, näidates eraldi järgmist:
(i) lisandumised, avalikustades eraldi need lisandumised, mis tulenevad omandamistest äriühenduste kaudu;
(ii) õiglase väärtuse korrigeerimisest tulenevad netokasumid või -kahjumid;
(iii) ümberklassifitseerimised materiaalsesse põhivarasse juhul, kui õiglast väärtust ei ole enam võimalik usaldusväärselt mõõta liigsete kulutuste või pingutuseta (vt paragrahv 16.8);
(iv) ümberklassifitseerimised varudeks ja omaniku poolt kasutatavaks kinnisvaraks ning varudest ja omaniku poolt kasutatavast kinnisvarast;
(v) muud muutused.
Seda muutuste analüüsi ei pea esitama eelmiste perioodide kohta.
16.11 Kooskõlas 20. peatükiga esitab kinnisvarainvesteeringu omanik sõlmitud rendilepingute kohta rendileandja poolt avalikustatava info. Ettevõte, kes rendib kinnisvarainvesteeringut kapitalirendi või kasutusrendi tingimuste kohaselt, esitab info, mida peavad avalikustama rentnikud kapitalirendilepingute kohta, ning juhul, kui ta on ise rendileandjana sõlminud kasutusrendilepinguid, esitab ta info, mida peavad avalikustama rendileandjad kasutusrendilepingute kohta.   70   71   72   73   74