Page 142 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 142

Avalikustatav info
30.24 Paragrahvides 30.26 ja 30.27 toodud viited „arvestusvaluuta” kohta kehtivad kontserni puhul emaettevõte arvestusvaluuta kohta.
30.25 Ettevõte avalikustab järgmise info:
(a) kasumis või kahjumis kajastatud valuutakursi vahed, välja arvatud need vahed, mis tekivad finantsinstrumentidelt, mida mõõdetakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kooskõlas 11. ja 12. peatükiga;
(b) omakapitalis eraldi komponendina kajastatud valuutakursi vahed, mis on perioodi jooksul tekkinud ning nende summa omakapitalis perioodi lõpus.
30.26 Ettevõte avalikustab selle valuuta, milles esitatakse tema finantsaruanded. Kui esitusvaluuta erineb arvestusvaluutast, märgib ettevõte nimetatud asjaolu ära ning avalikustab arvestusvaluuta ning sellest erineva esitusvaluuta kasutamise põhjuse.
30.27 Kui aruandva ettevõtte või olulise välismaise äriüksuse arvestusvaluuta muutub, avalikustab ettevõte nimetatud asjaolu ning arvestusvaluuta muutuse põhjuse.
    140   141   142   143   144