Page 32 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 32

9.19 Kui ettevõte lakkab olemast tütarettevõte, aga investoril (endisel emaettevõttel) säilib investeering endises tütarettevõttes, kajastatakse see osalus finantsvarana kooskõlas 11. peatükiga „Lihtfinantsinstrumendid“ või 12. peatükiga „Muud finantsinstrumentide teemad“ alates kuupäevast, mil ettevõte lakkab olemast tütarettevõte, eeldusel, et sellest ei saa sidusettevõtet (mil rakendatakse 14. peatükki „Investeeringud sidusettevõtetesse“) või ühiselt kontrollitavat ettevõtet (mil rakendatakse 15. peatükki „Investeeringud ühisettevõtmistesse“). Investeeringu bilansilist maksumust kuupäeval, mis ettevõte lakkab olemast tütarettevõte, käsitletakse finantsvara soetusmaksumusena selle esmasel mõõtmisel.
Mittekontrolliv osalus tütarettevõtetes
9.20 Ettevõte kajastab mittekontrollivat osalust konsolideeritud finantsseisundi aruandes omakapitali koosseisus, eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist vastavalt paragrahvi 4.2 punkti (q) nõuetele.
9.21 Ettevõte kajastab mittekontrollivale osalusele kuuluvat osa kontserni kasumist või kahjumist koondkasumiaruande eraldi real vastavalt paragrahvi 5.6 nõuetele (või kasumiaruandes juhul, kui see esitatakse, vastavalt paragrahvi 5.7 nõuetele).
9.22 Emaettevõtte omanikele ja mittekontrollivale osalusele kuuluvad osad kasumist või kahjumist ja igast muu koondkasumi komponendist kajastatakse eraldi. Emaettevõtte omanikele ja mittekontrollivale osalusele kuuluvad osad koondkasumist kajastatakse eraldi ka juhul, kui tulemuseks on mittekontrolliva osaluse negatiivne saldo.
Avalikustatav info konsolideeritud finantsaruannetes
9.23 Konsolideeritud finantsaruannetes avalikustatakse järgmine info:
(a) asjaolu, et aruanded on konsolideeritud finantsaruanded;
(b) alus, mille põhjal eeldatakse kontrolli olemasolu juhul, kui emaettevõttele ei kuulu otseselt ega kaudselt üle 50% hääleõigusest;
(c) konsolideeritud finantsaruannete koostamisel kasutatud emaettevõtte ja tema tütarettevõtete finantsaruannete aruandekuupäevade vahelised võimalikud erinevused;
(d) mis tahes oluliste (nt laenusuhetest või regulatiivsetest nõuetest tulenevate) piirangute, mis mõjutavad tütarettevõtete võimet kanda emaettevõttele üle rahalisi vahendeid dividendide näol või maksta tagasi laene, olemus ja ulatus.
Konsolideerimata finantsaruanded Konsolideerimata finantsaruannete esitamine
9.24 Paragrahvis 9.2 nõutakse emaettevõttelt konsolideeritud finantsaruannete esitamist. Käesolevas IFRSis ei nõuta konsolideerimata finantsaruannete esitamist emaettevõtte või iga selle tütarettevõtte kohta.
9.25 Ettevõte, millel puudub tütarettevõte, finantsaruanded ei ole konsolideerimata finantsaruanded. Seetõttu esitab ettevõte, mis ei ole emaettevõte, kuid on investor sidusettevõttes või ühisettevõtja ühisettevõtmises, oma finantsaruanded kooskõlas vastavalt kas 14. või 15. peatükiga. Ta võib omal valikul esitada lisaks konsolideerimata finantsaruanded.
  
   30   31   32   33   34