Page 147 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 147

väärtuse langus ja et ettevõte peab vastavalt ostjalt laekumata nõude bilansilist maksumust korrigeerima; ja
(ii) varude müük aruandeperioodi lõpu järgselt võib anda tõendeid nende müügihinna kohta aruandeperioodi lõpus väärtuse languse hindamise eesmärgil selle kuupäeva seisuga.
(c) Enne aruandeperioodi lõppu ostetud varade soetusmaksumuse või müüdud varade müügitulu kindlaksmääramine aruandeperioodi lõpu järgselt.
(d) Kasumi jaotamise või preemia väljamaksete summa kindlaksmääramine aruandeperioodi lõpu järgselt, kui ettevõttel oli aruandeperioodi lõpus selle kuupäeva eelsetest sündmustest tulenev juriidiline või faktiline kohustus teha selliseid makseid (vt 28.peatükk „Töötajate hüvitised“).
(e) Pettuse või vigade avastamine, mis näitab finantsaruannete ebakorrektsust.
Aruandeperioodi lõpu järgsed mittekorrigeerivad sündmused
32.6 Ettevõte ei korrigeeri oma finantsaruannetes kajastatud summasid, et võtta arvesse aruandeperioodi lõpu järgseid mittekorrigeerivaid sündmusi.
32.7 Aruandeperioodi lõpu järgsed mittekorrigeerivad sündmused on näiteks:
(a) Aruandeperioodi lõpu ja finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmise kuupäeva vahelisel ajal toimunud investeeringute turuväärtuse langus. Tavaliselt pole turuväärtuse langus seotud investeeringute seisundiga aruandeperioodi lõpus, vaid peegeldab hiljem tekkinud asjaolusid. Sellepärast ei korrigeeri ettevõte oma finantsaruannetes kajastatud investeeringute summasid. Samuti ei muuda ettevõte aruandes avalikustatud summasid investeeringute kohta, kuigi vajalikuks võib osutuda täiendava info avalikustamine vastavalt paragrahvile 32.10.
(b) Summa, mis muutub sissenõutavaks soodsa kohtuotsuse või -lahenduse tulemusena aruandekuupäeva järgselt, kuid enne finantsaruannete avaldamist. Aruandekuupäeval oli see tingimuslik vara (vt paragrahv 21.13), mille avalikustamine võib osutuda vajalikuks paragrahv 21.16 kohaselt. Samas enne aruandekuupäeva tehtud kohtuotsuse kahjusummat puudutav kokkulepe, mida eelnevalt ei kajastatud, sest summat ei olnud võimalik usaldusväärselt mõõta, võib kujutada endast korrigeerivat sündmust.
Dividendid
32.8 Kui ettevõte kuulutab tema omakapitaliinstrumentide omanikele makstavad dividendid välja aruandeperioodi lõpu järgselt, ei kajasta ettevõte neid dividende kohustisena aruandekuupäeval. Dividendide summa võidakse esitada jaotamata kasumi eraldi komponendina aruandeperioodi lõpus.
Avalikustamine
Avaldamiseks heakskiitmise kuupäev
32.9 Ettevõte avalikustab finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmise kuupäeva ja selle, kelle poolt see heaks kiideti. Kui ettevõtte omanikel või teistel isikutel on õigus finantsaruandeid muuta pärast nende avaldamist, avalikustab ettevõte selle asjaolu.
    145   146   147   148   149