Page 141 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 141

30.18 Ettevõte, mille arvestusvaluuta ei ole hüperinflatiivse majanduskeskkonna valuuta, arvestab oma tulemused ja finantsseisundi ümber sellest erinevasse esitusvaluutasse, kasutades järgmisi protseduure:
(a) varad ja kohustised kõikides esitatud finantsseisundi aruannetes (s.t sealhulgas võrdlusandmed) arvestatakse ümber vastava finantsseisundi aruande kuupäeval kehtinud sulgemiskursiga;
(b) tulud ja kulud kõikides esitatud koondkasumi aruannetes (s.t sealhulgas võrdlusandmed) arvestatakse ümber tehingupäevadel kehtinud valuutakurssidega; ja
(c) kõik tulenevad valuutakursi vahed kajastatakse muus koondkasumis.
30.19 Praktilistel põhjustel võib ettevõte kasutada tulu- ja kuluobjektide ümberarvestamisel tehingupäevade valuutakurssidele ligilähedast kurssi, näiteks perioodi keskmist kurssi. Samas juhul, kui valuutakursid oluliselt kõiguvad, ei ole perioodi keskmise kursi kasutamine asjakohane.
30.20 Paragrahvi 30.18 punktis (c) viidatud valuutakursi vahed tulenevad:
(a) tulu ja kulu ümberarvestamisest tehingupäevade valuutakurssidega ning varade ja kohustiste ümberarvestamisest sulgemiskursiga, ja
(b) netovarade algsaldo ümberarvestamisest sulgemiskursiga, mis erineb eelmisest sulgemiskursist.
Kui valuutakursi vahed on seotud välismaise äriüksusega, mida konsolideeritakse, kuid mida ei omata 100%, jaotatakse ümberarvestamisest tulenevad ja mittekontrollivale osalusele omistatavad akumuleeritud valuutakursi vahed mittekontrollivale osalusele ning kajastatakse konsolideeritud finantsseisundi aruandes osana mittekontrollivast osalusest.
30.21 Ettevõte, mille arvestusvaluutaks on hüperinflatiivse majanduskeskkonna valuuta, arvestab oma finantstulemused ja -seisundi ümber sellest erinevasse esitusvaluutasse, kasutades 31. peatükis „Hüperinflatsioon“ toodud protseduure.
Välismaise äriüksuse ümberarvestamine investori esitusvaluutasse
30.22 Välismaise äriüksuse varade, kohustiste, tulude ja kulude liitmisel aruandva ettevõtte omadega järgib ettevõte tavapäraseid konsolideerimisprotseduure, nagu näiteks tütarettevõtte kontsernisiseste saldode ja kontsernisiseste tehingute elimineerimine (vt 9. peatükk „Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruended”). Samas ei saa kontsernisisest lühi- või pikaajalist monetaarset vara (või kohustist) elimineerida vastava kontsernisisese kohustise (või vara) vastu, kajastamata valuutakursi vahede mõju konsolideeritud finantsaruannetes. See tuleneb asjaolust, et monetaarne vara või kohustis väljendab siduvat kohustust konverteerida üks valuuta teise valuutasse ning sellega kaasneb aruandva ettevõte jaoks valuutakursi vahedest tulenev kasum või kahjum. Seetõttu kajastatakse sellist valuutakursi vahet ka aruandva ettevõtte konsolideeritud finantsaruannetes kasumis või kahjumis, või kui see tekib seoses paragrahvis 30.13 kirjeldatud asjaoludega, kajastab ettevõte seda omakapitalis.
30.23 Välismaise äriüksuse omandamisel tekkinud firmaväärtust ning varade ja kohustiste bilansiliste maksumuste õiglase väärtuse korrigeerimisi käsitatakse välismaise äriüksuse varade ja kohustistena. Need fikseeritakse välismaise äriüksuse arvestusvaluutas ning arvestatakse ümber sulgemiskursiga kooskõlas paragrahviga 30.18.


   139   140   141   142   143