Page 50 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 50

Finantsinstrumentide arvestusmeetodite avalikustamine
11.40 Kooskõlas paragrahviga 8.5 avalikustab ettevõte oma oluliste arvestusmeetodite kokkuvõttes finantsinstrumentide puhul kasutatava(d) mõõtmisaluse(d) ja muud finantsinstrumentide kajastamisel kasutatud arvestusmeetodid, mis on olulised finantsaruannete mõistmiseks.
Finantsseisundi aruanne – finantsvarade ja -kohustiste kategooriad
11.41 Ettevõte kajastab kas finantsseisundi aruandes või lisades finantsvarade ja -kohustiste bilansilised maksumused aruandekuupäeva seisuga järgmiste kategooriate lõikes:
(a) finantsvarad, mida mõõdetakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (paragrahvid 11.14 (c)(i), 12.8 ja 12.9;
(b) finantsvarad, mis on korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetavad võlainstrumendid (paragrahv 11.14 (a));
(c) finantsvarad, mis on omakapitaliinstrumendid ja mida mõõdetakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langus (paragrahvid 11.14 (c)(ii), 12.8 ja 12.9);
(d) finantskohustised, mida mõõdetakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (paragrahvid 12.8 ja 12.9);
(e) finantskohustised, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses (paragrahv 11.14 (a));
(f) siduvad kohustused laenu andmiseks või saamiseks, mida mõõdetakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langus (paragrahv11.14 (b)).
11.42 Ettevõte avalikustab info, mis võimaldab tema finantsaruannete kasutajatel hinnata finantsinstrumentide olulisust finantsseisundi ja -tulemuse seisukohalt. Näiteks hõlmab pikaajalise võla puhul selline info tavaliselt võlainstrumendi tingimusi (nt intressimäär, tagasimaksetähtaeg, tagasimaksegraafik ja piirangud, mida võlainstrument ettevõttele kehtestab).
11.43 Kõikide õiglases väärtuses mõõdetud finantsvarade ja -kohustiste puhul avalikustab ettevõte nende õiglase väärtuse kindlaksmääramise aluse, milleks on näiteks noteeritud turuhind aktiivsel turul või hindamistehnika. Hindamistehnika kasutamise puhul avalikustab ettevõte finantsvarade või -kohustiste liikide lõikes need eeldused, mida kasutati õiglase väärtuse kindaksmääramisel. Näiteks, kui see on rakendatav, avalikustab ettevõte eeldused ennetähtaegse tagasimakse summade, hinnanguliste krediidikahjumite ja intressi- või diskontomäärade kohta.
11.44 Kui õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava omakapitaliinstrumendi õiglast väärtust ei ole enam võimalik usaldusväärselt mõõta, avalikustab ettevõte selle asjaolu.
Kajastamise lõpetamine
11.45 Kui ettevõte on andnud oma finantsvarad üle teisele osapoolele sellise tehingu käigus, mis ei vasta kajastamise lõpetamise kriteeriumitele (vt paragrahvid 11.33–11.35), avalikustab ettevõte iga sellise finantsvara liigi kohta järgmise info:
(a) varade olemus;
(b) omandiga seotud riskide ja hüvede, millele ettevõte on endiselt avatud, olemus;
(c) varade ja nendega seotud kohustiste, mille kajastamist ettevõte jätkab, bilansiline maksumus.

   48   49   50   51   52