Page 9 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 9

saab muidu usaldusväärselt mõõta, ja mida mõõdetakse õiglases väärtuses, kajastades õiglase väärtuse muutused kasumiaruandes.
2.48 Ettevõte mõõdab üldjuhul kõiki teisi finantsvarasid ja -kohustisi õiglases väärtuses, kajastades õiglase väärtuse muutused kasumiaruandes, välja arvatud juhul, kui käesolevas IFRSis nõutakse või lubatakse mõõtmist mõnel muul alusel, nagu näiteks soetusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses.
Mittefinantsvarad
2.49 Enamikku mittefinantsvarasid, mida ettevõte kajastas esmalt soetusmaksumuses, kajastatakse hiljem teistel mõõtmisalustel. Näiteks:
(a) Ettevõte kajastab materiaalseid põhivarasid kas korrigeeritud soetusmaksumuses või kaetavas väärtuses, olenevalt kumb on madalam.
(b) Ettevõte kajastab varusid kas soetusmaksumuses või müügihinnas, millest on maha arvatud valmistamis- ja müügikulutused, olenevalt kumb on madalam.
(c) Ettevõte kajastab kahjumit ettevõttes kasutatava või müügiks hoitava mittefinantsvara väärtuse langusest.
Varade mõõtmisega madalamates summades tagatakse, et vara ei kajastataks summas, mis on kõrgem sellest, mida ettevõte loodab tagasi saada selle vara müügist või kasutusest.
2.50 Järgmiste mittefinantsvarade liikide puhul lubatakse või nõutakse käesolevas IFRSis mõõtmist õiglases väärtuses:
(a) investeeringud sidusettevõtetesse ja ühisettevõtmistesse, mida ettevõte mõõdab õiglases väärtuses (vt vastavalt paragrahve 14.10 ja 15.15);
(b) kinnisvarainvesteeringud, mida ettevõte mõõdab õiglases väärtuses (vt paragrahv 16.7);
(c) põllumajanduslikud varad (bioloogilised varad ja põllumajandustoodang lõikuse hetkel), mida ettevõte mõõdab õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused (vt paragrahv 34.2).
Kohustised, välja arvatud finantskohustised
2.51 Enamikke kohustisi, välja arvatud finantskohustised, kajastatakse lähtudes parimast hinnangust kohustuse arveldamiseks vajaliku summa kohta aruandekuupäeval.
Saldeerimine
2.52 Ettevõte ei saldeeri varasid ja kohustisi ega tulusid ja kulusid, välja arvatud juhul, kui see on nõutav või lubatud käesolevas IFRSis.
(a) V arade mõõtmine vähendatuna allahindluste võrra, näiteks aegunud varude allahindlused ja laekumata nõuete allahindlused, ei ole saldeerimine.
(b) Kui ettevõtte tavapärane äritegevus ei hõlma põhivarade ostmist ja müümist, kaasa arvatud investeeringute ja äritegevuses kasutatavate varade ostmist ja müümist, kajastab ettevõte selliste varade müügikasumit ja -kahjumit, lahutades müügitulust vara bilansilise maksumuse ja kaasnevad müügikulutused.
 
   7   8   9   10   11