Page 131 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 131

(ii) makstud hüvitised; ja
(iii) muud plaani varade muutused;
(g) kindlaksmääratud hüvitistega plaanidega seotud kulutuste kogusumma perioodil, avalikustades eraldi summad,
(i) mis on kajastatud kasumiaruandes kuluna, ja
(ii) mis on kajastatud vara soetusmaksumuses;
(h) iga plaani varade põhiliigi puhul, mille hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) omakapitaliinstrumendid, võlainstrumendid, kinnisvara ja kõik muud varad, iga sellise põhiliigi osakaal või summa kõikide plaani varade õiglasest väärtusest aruandekuupäeval;
(i) plaani varade õiglases väärtuses sisalduvad järgnevad summad:
(i) ettevõtte enda finantsinstrumendid liikide kaupa, ja
(ii) ettevõtte kasutuses olev kinnisvara või muu vara;
(j) aktuaarne tulu plaani varadelt;
(k) peamised kasutatud aktuaarsed eeldused, sealhulgas kohaldatavuse korral:
(i) diskontomäärad;
(ii) võimalike plaani varade eeldatavad tulumäärad finantsaruannetes esitatud perioodide lõikes;
(iii) eeldatavad palgatõusumäärad;
(iv) arstiabi maksumuse kasvumäärad; ja
(v) muud olulised kasutatud aktuaarsed eeldused.
Punktides (e) ja (f) nimetatud võrdlusi ei ole vaja esitada eelmiste perioodide kohta. Tütarettevõte, mis kajastab ja mõõdab töötajate hüvitiste kulu, lähtudes kontsernis kajastatud kulu mõistlikust jaotusest kontserni ettevõtete vahel (vt paragrahv 28.38), kirjeldab oma konsolideerimata finantsaruannetes jaotuse tegemiseks kasutatud meetodit ja avalikustab punktides (a)-(k) nõutud info plaani kui terviku kohta.
Avalikustatav info muude pikaajaliste hüvitiste kohta
28.42 Muude pikaajaliste hüvitiste iga liigi puhul, mida ettevõte pakub oma töötajatele, avalikustab ettevõte hüvitise olemuse, kohustuse summa ja rahastamise ulatuse aruandekuupäeva seisuga.
Avalikustatav info töösuhte lõpetamise hüvitiste kohta
28.43 Töösuhte lõpetamise hüvitiste iga liigi puhul, mida ettevõte pakub oma töötajatele, avalikustab ettevõte hüvitise olemuse, arvestusmeetodi, kohustuse summa ja rahastamise ulatuse aruandekuupäeva seisuga.
28.44 Kui selliste töötajate arv, kes nõustuvad pakutavate töösuhte lõpetamise hüvitistega, ei ole selge, on tegemist tingimusliku kohustisega. Ettevõte on 21. peatüki „Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad“ kohaselt kohustatud avalikustama info oma tingimuslike kohustiste kohta, välja arvatud juhul, kui väljamaksmise võimalus seoses kohustise täitmisega on äärmiselt vähetõenäoline.

   129   130   131   132   133