Page 53 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 53

f) rendilepingud (vt peatükk 20 „Rendiarvestus“), välja arvatud juhul, kui rendilepingu tulemusena võib rendileandjal või rentnikul tekkida kahju seoses lepingutingimustega, mis ei ole seotud:
(i) muutustega renditud vara hinnas;
(ii) muutustega valuutakurssides; või
(iii) ühe vastaspoole poolt kohustuste mittetäitmisega.
(g) tingimusliku tasu lepingud äriühenduses (vt 19. peatükk „Äriühendused ja firmaväärtus“). Seda erandit rakendatakse ainult omandaja suhtes.
12.4 Enamik mittefinantsvarade, näiteks kauba, varude või materiaalsete põhivarade, ostu- või müügilepinguid ei kuulu käesoleva peatüki rakendusalasse, sest need ei ole finantsinstrumendid. Kuid käesolevat peatükki rakendatakse kõikide selliste lepingute suhtes, mis põhjustavad ostjatele või müüjatele selliseid riske, mis ei kaasne tavaliselt materiaalsete varade ostu- või müügilepingutega. Näiteks rakendatakse käesolevat peatükki lepingute suhtes, mille tulemusena võib ostjal või müüjal tekkida kahju seoses selliste lepingutingimustega, mis ei ole seotud mittefinantsvara hinna muutuste, valuutakursside muutuste või ühe vastaspoole poolt kohustuste mittetäitmisega.
12.5 Lisaks paragrahvis 12.4 kirjeldatud lepingutele rakendatakse käesolevat peatükki mittefinantsvarade ostu- või müügilepingute suhtes juhul, kui lepingut saab tasaarveldada rahas või muu finantsinstrumendiga, või vahetades finantsinstrumente, nagu need lepingud oleksid finantsinstrumendid, välja arvatud järgmine erand: lepingud, mis sõlmiti ja mida edaspidi hoitakse mittefinantsvara saamiseks või üleandmiseks kooskõlas ettevõtte eeldatavate ostu-, müügi- või kasutamisvajadustega, ei ole finantsinstrumendid käesoleva peatüki tähenduses.
Finantsvarade ja -kohustiste esmane arvele võtmine
12.6 Ettevõte võtab finantsvara või -kohustise arvele siis, kui ettevõttest saab instrumendi lepinguline osapool.
Esmane mõõtmine
12.7 Finantsvara või -kohustise esmasel arvele võtmisel mõõdab ettevõte seda õiglases väärtuses, milleks on tavaliselt tehinguhind.
Hilisem mõõtmine
12.8 Iga aruandeperioodi lõpus mõõdab ettevõte kõiki 12. peatüki rakendusalasse kuuluvaid finantsinstrumente õiglases väärtuses ja kajastab õiglase väärtuse muutused kasumiaruandes, välja arvatud järgmistel juhtudel: omakapitaliinstrumente, mis ei ole avalikult kaubeldavad ja mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta, ning selliste omakapitaliinstrumentidega seotud lepinguid, mille täitmise tulemusena toimub selliste omakapitaliinstrumentide üleandmine, mõõdetakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langus.
12.9 Kui sellise omakapitaliinstrumendi, mis ei ole avalikult kaubeldav, kuid mida mõõdetakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, õiglane väärtus ei ole enam usaldusväärselt mõõdetav, käsitletakse selle instrumendi õiglast väärtust kuupäeval, mil see oli viimast korda usaldusväärselt mõõdetav, selle instrumendi soetusmaksumusena. Kuni hetkeni, mil õiglase
   
   51   52   53   54   55