Page 125 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 125

(a) maksta tähtaja saabumisel töötajatele nende hüvitisi otse, või
(b) maksta täiendavaid summasid, kui kindlustusandja ei maksa kõiki tulevasi töötajate hüvitisi, mis on seotud tööalase teenistusega käesoleval perioodil ja eelmistel perioodidel.
Faktiline kohustus võib tekkida kaudselt plaani kaudu, tulevaste kindlustusmaksete määramise mehhanismi kaudu või kuna kindlustusandja on ettevõtte jaoks seotud osapool. Kui ettevõttel säilib selline juriidiline või faktiline kohustus, käsitleb ettevõte plaani kindlaksmääratud hüvitistega plaanina.
Töösuhtejärgsed hüvitised: kindlaksmääratud sissemaksetega plaanid
Kajastamine ja mõõtmine
28.13 Ettevõte kajastab perioodi eest tasutava sissemakse:
(a) kohustisena, millest on maha arvatud juba kõik tasutud summad. Kui juba makstud sissemakse ületab enne aruandekuupäeva osutatud tööalase teenuse eest makstavat summat, kajastab ettevõte selle vahe varana;
(b) kuluna, välja arvatud juhul, kui käesoleva IFRSi mõnes muus peatükis nõutakse selle kajastamist osana mingi vara (nt varude või materiaalsete põhivarade) soetusmaksumusest.
Töösuhtejärgsed hüvitised: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid Kajastamine
28.14 Paragrahvis 28.3 toodud üldise kajastamispõhimõtte rakendamisel kindlaksmääratud hüvitistega plaanide suhtes kajastab ettevõte:
(a) kohustise oma kindlaksmääratud hüvitistega plaanidest tulenevate kohustuste (millest on maha arvatud plaani varad) suhtes – oma kindlaksmääratud hüvitiste kohustise (vt paragrahvid 28.15–28.23);
(b) kajastab selle kohustise perioodi jooksul toimunud netomuutuse oma kindlaksmääratud hüvitistega plaanide kulutusena perioodi jooksul (vt paragrahvid 28.24–28.27).
Kindlaksmääratud hüvitiste kohustise mõõtmine
28.15 Ettevõte mõõdab oma kindlaksmääratud hüvitistega plaanidest tulenevat kindlaksmääratud hüvitiste kohustist järgmiste komponentide netosummana:
(a) oma kindlaksmääratud hüvitistega plaanidest tulenevate kohustuste (oma kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse) nüüdisväärtus aruandekuupäeval (paragrahvides 28.16–28.22 sätestatakse juhised selle kohustuse mõõtmiseks), miinus
(b) selliste plaani varade (kui neid on) õiglane väärtus aruandekuupäeval, mille arvelt tuleb kohustused otseselt täita. Paragrahvides 11.27–11.32 on toodud nõuded nende plaani varade, mis on finantsvarad, õiglase väärtuse kindlaksmääramiseks.
  


   123   124   125   126   127