Page 85 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 85

hindamisel, millal omandaja saavutas kontrolli, tuleb arvesse võtta kõiki äriühendusega seonduvaid fakte ja asjaolusid.
19.18 Kooskõlas paragrahviga 19.14 võtab omandaja eraldi arvele vaid need omandatava eristatavad varad, kohustised ja tingimuslikud kohustised, mis eksisteerisid omandamise kuupäeval ja mis vastavad paragrahvis 19.15 toodud kajastamiskriteeriumitele. Seega:
(a) äriühenduse soetusmaksumuse jaotamise käigus võtab omandaja kohustised seoses omandatava tegevuse lõpetamise või vähendamisega arvele vaid siis, kui omandataval on omandamise kuupäeval eksisteeriv ümberstruktureerimiskohustis, mis on omandatava aruandes kajastatud kooskõlas 21. peatükiga „Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad“; ja
(b) omandaja ei tohi äriühenduse soetusmaksumuse jaotamisel võtta arvele kohustisi seoses tulevaste kahjumitega või muude äriühenduse tulemusena tekkida võivate kulutustega.
19.19 Kui äriühenduse esmane kajastamine ei ole lõpule viidud selle aruandeperioodi lõpuks, mil ühendus toimus, kajastab omandaja oma finantsaruannetes nende objektide kohta, mille puhul on arvestus lõpuni viimata, esialgsed summad. Omandamiskuupäeval varade ja kohustistena kajastatud esialgsed summad korrigeerib omandaja tagasiulatuvalt kaheteist kuu jooksul alates omandamiskuupäevast (s.t kajastab neid korrigeerimisi nii, nagu oleksid need tehtud omandamiskuupäeval), et võtta arvesse saadud uut infot. Kaheteist kuu möödumisel omandamiskuupäevast kajastatakse äriühenduse esmase kajastamise korrigeerimisi ainult vigade korrigeerimisena kooskõlas 10. peatükiga „Arvestusmeetodid, raamatupidamislikud hinnangud ja vead.“
Tingimuslikud kohustised
19.20 Paragrahvis 19.14 sätestatakse, et omandaja kajastab eraldise omandatava tingimusliku kohustise suhtes eraldi objektina vaid siis, kui selle õiglane väärtus on usaldusväärselt mõõdetav. Kui selle õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt mõõta, siis:
(a) see mõjutab summat, mida kajastatakse firmaväärtusena või mida kajastatakse kooskõlas paragrahviga 19.24; ja
(b) omandaja avalikustab selle tingimusliku kohustise kohta 21. peatükis nõutud info.
19.21 Pärast esmast arvelevõtmist mõõdab omandaja eraldi objektina arvele võetud tingimuslikke kohustisi kooskõlas paragrahviga 19.14 summas, mis on üks kahest järgmisest summast, olenevalt sellest, kumb on kõrgem:
(a) summa, milles tuleks seda kajastada kooskõlas 21. peatükiga, ja
(b) esmalt arvele võetud summa, millest on maha arvatud eelnevalt tuluna kajastatud summad kooskõlas 23. peatükiga „Tulu“.
Firmaväärtus
19.22 Omandamise kuupäeval omandaja:
(a) võtab äriühenduses omandatud firmaväärtuse arvele varana, ja
(b) mõõdab esmalt firmaväärtust soetusmaksumuses, s.t summas, mille võrra äriühenduse soetusmaksumus ületab omandajale kuuluvat osalust kooskõlas paragrahviga 19.14 arvele võetud eristatavate varade, kohustiste ja tingimuslike kohustiste õiglaste väärtuste netosummas.   83   84   85   86   87