Page 65 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 65

või ületab seda, lõpetab investor talle edaspidistest kahjumitest kuuluva osa kajastamise. Pärast investori osaluse vähendamist nullini moodustab investor eraldise edaspidiste kahjumite kajastamiseks (vt 21. peatükk „Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad“) ainult juhul kui ja ulatuses, mil investor on võtnud juriidilise või faktilise kohustuse või ta on teinud makseid sidusettevõtte nimel. Kui sidusettevõte kajastab järgmistes perioodides kasumeid, hakkab investor kajastama talle kuuluvat osa neist kasumitest alles pärast seda, kui talle kuuluv osa kasumitest võrdub osaga kajastamata kahjumitest.
(i) Kapitaliosaluse meetodi kasutamise lõpetamine. Investor lõpetab kapitaliosaluse meetodi kasutamise alates kuupäevast, mil kaob oluline mõju.
(i) Kui sidusettevõte muutub tütarettevõtteks või ühisettevõtmiseks, hindab investor talle eelnevalt kuulunud omakapitaliosaluse ümber õiglasesse väärtusesse ja juhul, kui sellest tulenevalt tekib kasum või kahjum, kajastab selle kasumiaruandes.
(ii) Kui investor kaotab olulise mõju sidusettevõtte üle selle täieliku või osalise müügi tulemusena, lõpetab ta selle sidusettevõtte kajastamise ja kajastab kasumiaruandes vahe järgmiste summade vahel: (1) müügist saadud laekumise summa pluss allesjäänud osaluse õiglane väärtus, ja (2) sidusettevõttesse tehtud investeeringu bilansiline maksumus olulise mõju kadumise kuupäeva seisuga. Seejärel kajastab investor allesjäänud osalust, rakendades kas 11. peatükki „Lihtfinantsinstrumendid“ või 12. peatükki „Muud finantsinstrumentide teemad“, olenevalt sellest, kumb on asjakohane.
(iii) Kui investor kaotab olulise mõju muudel põhjustel kui oma investeeringu osalise müügi tõttu, käsitleb investor investeeringu bilansilist maksumust sel kuupäeval uue soetusmaksumusena ning kajastab investeeringut kooskõlas kas 11. või 12. peatükiga, olenevalt sellest, kumb on asjakohane.
Õiglase väärtuse meetod
14.9 Sidusettevõttesse tehtud investeeringu esmasel arvele võtmisel mõõdab investor seda tehinguhinnas. Tehinguhind ei sisalda tehingukulusid.
14.10 Igal aruandekuupäeval mõõdab investor oma sidusettevõttesse tehtud investeeringuid õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, kasutades paragrahvides 11.27–11.32 toodud õiglase väärtuse kindlaksmääramise juhiseid. Õiglase väärtuse meetodit kasutav investor kasutab soetusmaksumuse meetodit iga sellise sidusettevõttesse tehtud investeeringu puhul, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta liigsete kulutuste või pingutuseta.
Esitus finantsaruannetes
14.11 Investor liigitab investeeringud sidusettevõtetesse põhivaraks.
Avalikustatav info
14.12 Sidusettevõtte investor avalikustab järgmise info:
(a) sidusettevõtete kajastamisel kasutatud arvestusmeetod;
(b) sidusettevõtetesse tehtud investeeringute bilansiline maksumus (vt paragrahv 4.2 (j));
  
   63   64   65   66   67