Page 39 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 39

11. peatükk
Lihtfinantsinstrumendid
11. ja 12. peatüki rakendusala
11.1 Nii 11. peatükis „Lihtfinantsinstrumendid“ kui ka 12. peatükis „Muud finantsinstrumentide teemad“ käsitletakse finantsinstrumentide (finantsvarade ja -kohustiste) arvele võtmist, kajastamise lõpetamist, mõõtmist ja avalikustamist. 11. peatükki rakendatakse lihtfinantsinstrumentide suhtes ja see on asjakohane kõikidele ettevõtetele. 12. peatükki rakendatakse keerulisemate finantsinstrumentide ja -tehingute suhtes. Kui ettevõte sõlmib ainult lihtfinantsinstrumente puudutavaid tehinguid, ei ole 12. peatükk rakendatav. Kuid ka need ettevõtted, kes omavad vaid lihtfinantsinstrumente, peavad arvesse võtma 12. peatüki rakendusala, veendumaks, et neile see ei rakendu.
Arvestusmeetodi valik
  11.2
Ettevõte võib valida, kas rakendada:
(a) nii 11. kui ka 12. peatüki sätteid täies ulatuses, või
(b) IAS 39 „Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine“ kajastamis- ja mõõtmissätteid ning 11. ja 12. peatüki avalikustamisnõudeid
kõikide oma finantsinstrumentide kajastamisel. Ettevõtte valik punktide (a) või (b) vahel on arvestusmeetodi valik. Paragrahvid 10.8–10.14 sisaldavad nõudeid selle kohta, kuidas määrata kindlaks, millal arvestusmeetodi muutus on asjakohane, kuidas sellist muutust tuleb kajastada ja millist infot tuleb muutuse kohta avalikustada.
11. peatüki sissejuhatus
11.3 Finantsinstrument on leping, mille tulemusena tekib ühele ettevõttele finantsvara ja teisele ettevõttele finantskohustis või omakapitaliinstrument.
11.4 11. peatükis nõutakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kasutamist kõikide lihtfinantsinstrumentide puhul, välja arvatud investeeringud mittekonverteeritavatesse ja tagasimüügioptsioonita eelisaktsiatesse ning tagasimüügioptsioonita lihtaktsiatesse, mis on avalikult kaubeldavad või mille õiglast väärtust saab usaldusväärselt mõõta.
11.5 11. peatüki rakendusalasse kuuluvad lihtfinantsinstrumendid on sellised finantsinstrumendid, mis vastavad paragrahvis 11.8 toodud tingimustele. Nendele tingimustele vastavad tavaliselt sellised finantsinstrumendid nagu:
(a) raha;
(b) nõudmiseni ja kindla tähtajaga hoiused, mille puhul ettevõte on hoiustaja, nt pangakontod;
(c) kommertspaberid ja -vekslid;
(d) saada- ja makstaolevad arved, vekslid ja laenud;
(e) võlakirjad ja muud sarnased võlainstrumendid;
    37   38   39   40   41