Page 126 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 126

Jõustunud ja jõustumata hüvitiste arvestus
28.16 Kindlaksmääratud hüvitistega plaanidest tulenevate ettevõtte kohustuste nüüdisväärtus aruandekuupäeval peegeldab nende hüvitiste hinnangulist summat, mida töötajad on välja teeninud tööalase teenistuse eest käesoleval või eelmistel perioodidel, sealhulgas veel jõustumata hüvitised (vt paragrahv 28.26) ja kaasa arvatud selliste hüvitiste arvutusvalemite mõjud, mis annavad töötajatele suuremaid hüvitisi tööalase teenistuse hilisemate aastate eest. Selleks peab ettevõte määrama hüvitiste arvutusvalemi alusel kindlaks, kui suur hüvitis määratakse käesoleva ja eelmiste perioodide tööalase teenistuse eest ning andma hinnangu (aktuaarsed eeldused) demograafiliste muutujate (näiteks tööjõu voolavus ja suremus) ja finantsiliste muutujate (näiteks palkade ja arstiabi maksumuse tulevane suurenemine) kohta, mis mõjutavad hüvitistega seotud kulusid. Aktuaarsed eeldused peavad olema erapooletud (ei ole liiga optimistlikud või liiga konservatiivsed), omavahel kooskõlas ja valitud sellistena, mis annavad parima hinnangu plaanist tulenevate tulevaste rahavoogude kohta.
Diskonteerimine
28.17 Ettevõte mõõdab oma kindlaksmääratud hüvitiste kohustust diskonteeritud nüüdisväärtuse alusel. Ettevõte kasutab tulevaste maksete diskonteerimiseks diskontomäära, mis tugineb ettevõtte kõrgekvaliteediliste võlakirjade turuintressile aruandekuupäeva seisuga. Riikides, kus puudub selliste võlakirjade aktiivne turg, kasutab ettevõte valitsuse võlakirjade turuintressi (aruandekuupäeva seisuga). Ettevõtete võlakirjade või valitsuse võlakirjade vääring ja tähtaeg peavad olema kooskõlas tulevaste maksete vääringu ja hinnangulise tähtajaga.
Aktuaarne hindamismeetod
28.18 Kui ettevõte saab liigsete kulutuste või pingutusteta kasutada ühikväärtuse projektsiooni meetodit (projected unit credit method) kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse ja sellega seotud kulude mõõtmiseks, siis ta kasutab seda meetodit. Kui kindlaksmääratud hüvitised põhinevad tulevastel palkadel, siis ühikväärtuse projektsiooni meetodiga nõutakse, et ettevõtte võtaks oma kindlaksmääratud hüvitiste kohustuste mõõtmisel arvesse hinnangulist tulevast palgatõusu. Lisaks nõutakse nimetatud meetodiga, et ettevõte võtaks kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse mõõtmisel arvesse mitmesuguseid aktuaarseid eeldusi, sealhulgas diskontomäärasid, plaani varade eeldatavaid tulumäärasid, eeldatavaid palgatõusumäärasid, tööjõu voolavust, suremust ja (kindlaksmääratud hüvitistega arstiabiplaanide puhul) suundumusi arstiabi maksumuses.
28.19 Kui ettevõte ei saa liigsete kulutuste või pingutusteta kasutada ühikväärtuse projektsiooni meetodit oma kohustuse ja kindlaksmääratud hüvitistega plaanidest tulenevate kulutuste mõõtmiseks, on ettevõttel lubatud teha järgmisi lihtsustusi oma kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse mõõtmisel praeguste töötajate suhtes:
(a) mitte arvestada hinnangulist tulevast palgatõusu (s.t eeldada, et palgad jäävad samaks ajani, mil praegused töötajad hakkavad eeldatavasti saama töösuhtejärgseid hüvitisi);
(b) mitte arvestada praeguste töötajate tulevast tööalast teenistust (s.t eeldada plaani lõppemist nii olemasolevate kui ka uute töötajate suhtes); ja
(c) mitte arvestada praeguste töötajate suremust tööalase teenistuse vältel alates aruandekuupäevast kuni kuupäevani, mil töötajad hakkavad eeldatavasti saama töösuhtejärgseid hüvitisi (s.t eeldada, et kõik praegused töötajad hakkavad saama töösuhtejärgseid hüvitisi). Pärast tööalast teenistust tuleb suremust (s.t eeldatavat eluiga) siiski arvesse võtta.

   124   125   126   127   128