Page 103 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 103

tulevaste laekumiste nüüdisväärtus, mille arvutamisel kasutatakse arvestuslikku intressimäära. Finantseerimistehinguga on tegemist näiteks juhul, kui ettevõte annab ostjale intressita krediiti või aktsepteerib turuhinnast madalama intressiga vekslit, mille ostja esitas tasuna ostetud kaupade eest. Arvestuslik intressimäär on üks alljärgnevatest, olenevalt sellest, kumb on selgemini määratletav:
(a) sarnase krediidireitinguga emitendi sarnase instrumendi suhtes kehtiv intressimäär, või
(b) intressimäär, millega diskonteeritakse instrumendi nominaalsumma müüdavate kaupade või teenuste tavatingimustel müügihinnaks.
Ettevõte kajastab kõikide tulevaste laekumiste nüüdisväärtuse ja nominaalvääruse vahelise erinevuse intressituluna kooskõlas paragrahvidega 23.28 ja 23.29 ning 11. peatükiga.
Kaupade või teenuste vahetamine
23.6 Ettevõte ei kajasta tulu, kui:
(a) kaupu või teenuseid vahetatakse sarnase olemuse ja väärtusega kaupade või teenuste vastu, või
(b) kaupu või teenuseid vahetatakse teistsuguste kaupade või teenuste vastu, kuid tehingul puudub majanduslik sisu.
23.7 Ettevõte kajastab tulu, kui kaupu müüakse või teenuseid vahetatakse teistsuguste kaupade või
teenuste vastu tehingus, millel on kaubanduslik sisu. Sel juhul mõõdab ettevõte tehingut:
(a) saadud kaupade või teenuste õiglases väärtuses, mida on korrigeeritud üleantud raha või raha ekvivalentide summaga; või
(b) kui punktis (a) nimetatud summat ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta, siis loovutatud kaupade või teenuste õiglases väärtuses, mida on korrigeeritud üleantud raha või raha ekvivalentide summaga; või
(c) kui nii saadud vara kui ka loovutatud vara õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta, siis loovutatud vara bilansilises maksumuses, mida on korrigeeritud üleantud raha või raha ekvivalentide summaga.
Tulu tehingu tuvastamine
23.8 Käesolevas peatükis toodud tulu kajastamiskriteeriume rakendab ettevõte tavaliselt iga tehingu suhtes eraldi. Kuid ettevõte rakendab kajastamiskriteeriume üksiku tehingu eraldi tuvastatavate komponentide suhtes, kui see on vajalik tulenevalt tehingu sisust. Näiteks juhul, kui toote müügihind sisaldab määratletavat summat müügijärgse teenindamise eest, rakendab ettevõte kajastamiskriteeriume tehingu eraldi tuvastatavate komponentide suhtes. Seevastu rakendab ettevõte kajastamiskriteeriume kahe või enama tehingu suhtes koos sel juhul, kui need on omavahel sellisel määral seotud, et tehingute majanduslikku mõju on võimalik mõista ainult neid tehinguid ühe tervikuna vaadeldes. Näiteks rakendab ettevõte kajastamiskriteeriume kahe või enama tehingu suhtes koos siis, kui ta müüb kaupu ja samal ajal sõlmib eraldi lepingu nende kaupade hilisema tagasiostu kohta, niiviisi tühistades tehingu sisulise mõju.
23.9 Mõnikord annab ettevõte müügitehingu käigus oma kliendile lojaalsuse eest boonuspunkte vm soodustusi, mida klient võib tulevikus lunastada tasuta või soodushinnaga kaupade või teenuste vastu. Sel juhul kajastab ettevõte boonuspunkte esialgse müügitehingu eraldi tuvastatava komponendina kooskõlas paragrahviga 23.8. Ettevõte jaotab esialgsest müügitehingust saadud või saadaoleva tasu õiglase väärtuse boonuspunktide ja muude müügitehingu komponentide
 


   101   102   103   104   105