Page 45 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 45

       Aasta
20X0 20X1 20X2 20X3 20X4
Bilansiline maksumus perioodi alguses
VÜ
950,00
976,11 1 004,03 1 033,89 1 065,83
Intressitulu 6,9583% intressimääraga*
VÜ
66,10 67,92 69,86 71,94 74,16
Raha laekumine
Bilansiline maksumus perioodi lõpus
  VÜ VÜ
  (40,00) (40,00) (40,00) (40,00) (40,00)
(1 100,00)
976,11 1 004,03 1 033,89 1 065,83 1 100,00
0
              * Sisemine intressimäär 6,9583 protsenti on intressimäär, millega diskonteeritakse võlakirja eeldatavad rahavood algse bilansilise maksumuseni:
40/(1,069583)1 + 40/(1,069583)2 + 40/(1,069583)3 + 40/(1,069583)4 + 1,140/(1,069583)5 = 950
    Soetusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsinstrumentide väärtuse langus
Kajastamine
11.21 Ettevõte hindab iga aruandeperioodi lõpus, kas soetusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetavate finantsvarade väärtuse languse kohta esineb objektiivset tõendusmaterjali. Sellise objektiivse tõendusmaterjali olemasolu korral kajastab ettevõte kohe kasumiaruandes kahjumi vara väärtuse langusest.
11.22 Objektiivne tõendusmaterjal selle kohta, et finantsvara või finantsvarade rühma väärtus on langenud, sisaldab jälgitavaid andmeid, mis on vara valdajale teatavaks saanud järgmiste kahjujuhtumite kohta:
(a) emitendi või võlgniku olulised finantsraskused;
(b) lepingu rikkumine, nagu näiteks intressi- või põhiosamaksete maksmata jätmine või mittetähtaegne maksmine;
(c) võlgniku finantsraskustega seotud majanduslikel või juriidilistel põhjustel võlausaldaja poolt võlgnikule järeleandmiste tegemine, mille tegemist võlausaldaja muidu ei kaaluks;
(d) võlgniku pankrot või muu finantsiline ümberkorraldus on muutunud tõenäoliseks;
(e) jälgitavad andmed, mis näitavad, et finantsvarade rühmast saadavad tulevased hinnangulised rahavood on nende varade esmase arvelevõtmise järgselt oluliselt vähenenud, ehkki seda vähenemist ei saa veel seostada rühma kuuluvate individuaalsete
   43   44   45   46   47