Page 75 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 75

Varade vahetus
17.14 Materiaalse põhivara objekti võib omandada, vahetades selle ühe või mitme mitterahalise vara vastu või rahaliste ja mitterahaliste varade kombinatsiooni vastu. Ettevõte mõõdab omandatud vara soetusmaksumust õiglases väärtuses, välja arvatud juhul, kui a) vahetustehingul puudub majanduslik sisu või b) ei saadud ega loovutatud vara õiglane väärtus ole usaldusväärselt mõõdetav. Sellisel juhul mõõdetakse vara soetusmaksumust loovutatud vara bilansilises maksumuses.
Mõõtmine pärast esmast arvele võtmist
17.15 Pärast esmast arvelevõtmist mõõdab ettevõte kõiki materiaalse põhivara objekte soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja akumuleeritud kahjumid vara väärtuse langusest. Ettevõte kajastab materiaalse põhivara objekti igapäevase hooldusega seotud kulusid perioodil, mil need tekivad.
Kulum
17.16 Kui materiaalse põhivara objekti olulisematest komponentidest tuleneva majandusliku kasu tarbimine toimub erinevalt, jaotab ettevõte vara esmase soetusmaksumuse vara olulisematele komponentidele ja amortiseerib iga sellist komponenti eraldi selle kasuliku eluea jooksul. Muid varasid võib amortiseerida nende kasulike eluigade jooksul üheainsa varaobjektina. Välja arvatud mõned erandid, nagu näiteks karjäärid ja prügilate alune maa, on maa kasulik eluiga piiramatu ja seega seda ei amortiseerita.
17.17 Perioodi kulumit kajastatakse kasumiaruandes, välja arvatud juhul, kui käesoleva IFRSi mõnes muus peatükis nõutakse kulude kajastamist mõne vara soetusmaksumuse osana. Näiteks kajastatakse tootmises kasutatava materiaalse põhivara kulumit varude soetusmaksumuses (vt 13. peatükk „Varud“).
Amortiseeritav summa ja amortiseerimisperiood
17.18 Ettevõte jaotab vara amortiseeritava summa süstemaatiliselt selle kasuliku eluea jooksul.
17.19 Sellised tegurid nagu muutus vara kasutusviisis, oluline ootamatu füüsiline kulumine, uuendused tehnoloogias ja muutused turuhindades võivad viidata sellele, et vara lõppväärtus või kasulik eluiga on muutunud alates kõige viimasest aasta lõpu aruandekuupäevast. Juhul kui esineb selliseid märke, vaatab ettevõte oma eelmised hinnangud üle ja kui nüüdsed ootused erinevad neist, muudab varade lõppväärtust, amortisatsioonimeetodit või kasulikku eluiga. Ettevõte kajastab lõppväärtuse, amortisatsioonimeetodi või kasuliku eluea muutust raamatupidamisliku hinnangu muutusena kooskõlas paragrahvidega 10.15–10.18.
17.20 Vara hakatakse amortiseerima alates hetkest, mil see on kasutusvalmis, s.t kui see on viidud juhtkonna poolt ette nähtud asukohta ja tööseisundisse. Vara amortiseerimine lõpetatakse siis, kui lõpetatakse selle vara kajastamine. Amortiseerimist ei lõpetata, kui vara kasutamine seiskub või see eemaldatakse aktiivsest kasutusest, välja arvatud juhul, kui vara on amortiseeritud nullväärtuseni. Siiski võib tootmisühikutel põhineva kulumiarvestuse meetodi kasutamisel amortisatsioonikulu olla tootmisseisaku ajal null.
17.21 Ettevõte arvestab vara kasuliku eluea määramisel järgmisi tegureid:
   


   73   74   75   76   77