Page 36 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 36

erinevad arvestusmeetodid. Kui käesolevas IFRSis nõutakse või lubatakse sellist rühmitamist, valitakse sobiv arvestusmeetod ja seda rakendatakse järjepidevalt iga vastava rühma suhtes.
Arvestusmeetodite muutused
10.8 Ettevõte muudab arvestusmeetodit ainult juhul:
(a) kui see muutus on nõutav käesoleva IFRSi muudatuste tulemusena, või
(b) selle muudatuse tulemusena annavad finantsaruanded usaldusväärset ja asjakohasemat infot tehingute, muude sündmuste või olukordade mõju kohta ettevõtte finantsseisundile, -tulemusele või rahavoogudele.
10.9 Arvestusmeetodite muutusteks ei loeta:
(a) arvestusmeetodi rakendamist tehingute, muude sündmuste või olukordade suhtes, mis erinevad sisuliselt eelnevalt asetleidnutest;
(b) uue arvestusmeetodi rakendamist tehingute, muude sündmuste või olukordade suhtes, mis ei ole varem esinenud või mis ei olnud olulised;
(c) üleminekut soetusmaksumuse meetodile juhul, kui see on tingitud sellest, et vara, mida käesoleva IFRSi kohaselt lubatakse või nõutakse kajastada õiglases väärtuses, õiglane väärtus ei ole enam usaldusväärselt hinnatav (või vastupidi).
10.10 Kui käesolev IFRS pakub teatud tehingu, muu sündmuse või olukorra kajastamisel valikut (k.a mõõtmisaluse suhtes) ja ettevõte muudab oma eelnevat valikut, kujutab see endast arvestusmeetodi muutust.
Arvestusmeetodite muutuste rakendamine
10.11 Ettevõte kajastab arvestusmeetodite muutusi järgnevalt:
(a) ettevõte kajastab käesoleva IFRSi nõuete muutmisest tulenevat arvestusmeetodi muutust kooskõlas vastavate üleminekusätetega;
(b) kui ettevõte on otsustanud vastavalt paragrahvis 11.2 lubatule järgida 11. peatüki „Lihtfinantsinstrumendid“ ja 12. peatüki „Muud finantsinstrumentide teemad“ asemel hoopis IAS 39 „Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine“ nõudeid, ja IAS 39 nõudeid muudetakse, kajastab ettevõte seda arvestusmeetodi muutust kooskõlas muudetud IAS 39 võimalike üleminekusätetega; ja
(c) ettevõte kajastab kõiki teisi arvestusmeetodi muutusi tagasiulatuvalt (vt paragrahv 10.12).
Tagasiulatuv rakendamine
10.12 Kui arvestusmeetodi muutust rakendatakse tagasiulatuvalt kooskõlas paragrahviga 10.11, rakendab ettevõte uut arvestusmeetodit eelmiste perioodide võrdlusandmete suhtes alates varaseimast kuupäevast, mil see on teostatav, nii, nagu oleks uut arvestusmeetodit kogu aeg rakendatud. Kui arvestusmeetodi muutusest tulenevate mõjude kindlaksmääramine ühe või enama esitatud eelmise perioodi võrdlusandmete suhtes on teostamatu, rakendab ettevõte uut arvestusmeetodit varade ja kohustiste bilansiliste maksumuste suhtes alates varaseima perioodi algusest, mil tagasiulatuv rakendamine on teostatav (milleks võib olla käesolev periood), ja korrigeerib kõikide muutusest mõjutatud omakapitali komponentide selle perioodi algsaldosid.
 

   34   35   36   37   38