Page 44 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 44

Finantsvarasid ja -kohustisi, mis ei kanna intressi ja mis liigitatakse lühiajalisteks varadeks või lühiajalisteks kohustisteks, mõõdetakse esmalt diskonteerimata summas kooskõlas paragrahvi 11.14 punktiga (a). Seega nende suhtes ei rakendata eespool toodud punkti (c).
11.16 Sisemise intressimäära meetod on meetod, millega arvutatakse finantsvara või -kohustise (või finantsvarade või -kohustiste rühma) korrigeeritud soetusmaksumust ja jaotatakse intressitulu või -kulu asjakohasele perioodile. Sisemine intressimäär on see intressimäär, millega diskonteeritakse hinnangulised tulevased rahamaksed või -laekumised finantsinstrumendi eeldatava eluea (või vajaduse korral lühema perioodi jooksul) täpselt finantsvara või -kohustise bilansilise maksumuseni. Sisemine intressimäär määratakse kindlaks finantsvara või -kohustise bilansilise maksumuse alusel selle esmasel arvele võtmisel. Sisemise intressimäära meetodi kohaselt:
(a) finantsvara (-kohustise) korrigeeritud soetusmaksumus on tulevaste rahalaekumiste (- maksete) nüüdisväärtus, diskonteerituna sisemise intressimääraga, ja
(b) intressikulu (-tulu) perioodi jooksul on võrdne finantskohustise (-vara) bilansilise maksumuse (perioodi alguses) ja perioodi jooksul kehtinud sisemise intressimäära korrutisega.
11.17 Sisemise intressimäära arvutamisel leiab ettevõte hinnangulised rahavood, arvestades finantsinstrumendi kõiki lepingutingimusi (nt ennetähtaegse tagasimakse, tagasiostu- ja muud sarnased optsioonid) ja tekkinud teadaolevaid krediidikahjumeid, kuid ta ei võta arvesse võimalikke tulevasi krediidikahjumeid, mis ei ole veel tekkinud.
11.18 Sisemise intressimäära arvutamisel amortiseerib ettevõte instrumendi eluea jooksul kõiki instrumendiga seotud tasusid, makstud või saadud finantstasusid (nt tasud madalama intressimäära eest), tehingukulusid ja muid lisatasusid või allahindlusi, välja arvatud järgmisel juhul. Ettevõte kasutab amortiseerimiseks lühemat perioodi, kui tasud, makstud või saadud finantskulud, tehingukulud, lisatasud või allahindlused on seotud lühema perioodiga. See juhtub siis, kui muutuja, millega need tasud, makstud või saadud finantstasud, tehingukulud, lisatasud või allahindlused on seotud, hinnatakse turumäära alusel ümber enne instrumendi eeldatavat lunastustähtaega. Sellisel juhul on asjakohaseks amortisatsiooniperioodiks periood, mis kestab kuni sellise ümberhindamise kuupäevani.
11.19 Muutuva intressimääraga finantsvarade ja -kohustiste puhul mõjutab sisemist intressimäära perioodiline rahavoogude ümberhindamine, mis tuleneb turu intressimäärades toimunud muutuste arvesse võtmisest. Kui muutuva intressimääraga finantsvara või -kohustis võetakse esmalt arvele summas, mis on võrdne saadaoleva või maksmisele kuuluva põhiosaga lunastustähtajal, ei ole tulevaste intressimaksete ümberhindamisel tavaliselt olulist mõju vara või kohustise bilansilisele maksumusele.
11.20 Kui ettevõte muudab hinnanguid maksete või laekumiste osas, korrigeerib ta finantsvara või - kohustise (või finantsinstrumentide rühma) bilansilist maksumust, arvestamaks tegelikke ja korrigeeritud hinnangulisi rahavoogusid. Ettevõte arvutab bilansilise maksumuse uuesti, arvutades hinnanguliste rahavoogude nüüdisväärtuse, kasutades finantsinstrumendi esialgset sisemist intressimäära. Ettevõte kajastab korrigeerimise mõju kasumiaruandes kas tulu või kuluna muudatuse kuupäeval.
   Näide korrigeeritud soetusmaksumuse arvutamise kohta viieaastase laenu puhul, kasutades sisemise intressimäära meetodit
$  %&% '%% () *%()+ "% ()        !%&%, !%&" ( 
 !%&" %%()
       42   43   44   45   46