Page 15 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 15

Lühi- ja pikaajaliste elementide eristamine
4.4 Paragrahvide 4.5–4.8 kohaselt esitab ettevõte oma finantsseisundi aruandes käibe- ja põhivarad ning lühi- ja pikaajalised kohustised eraldi, välja arvatud juhul, kui likviidsusel põhinev esitus annab usaldusväärset ja asjakohasemat infot. Selle erandi rakendamise korral esitatakse kõik varad ja kohustised ligikaudse likviidsuse (kasvavas või kahanevas) järjekorras.
Käibevarad
4.5 Ettevõte liigitab vara käibevaraks, kui:
(a) ettevõte eeldatavasti realiseerib vara või kavatseb selle müüa või tarbida ettevõtte tavapärase äritsükli jooksul;
(b) ettevõte hoiab vara peamiselt kauplemiseesmärgil;
(c) ettevõte eeldatavasti realiseerib vara kaheteist kuu jooksul aruandekuupäevast; või
(d) vara on raha või raha ekvivalent, välja arvatud juhul, kui selle kasutamine vahetustehinguks või kohustise arveldamiseks on piiratud vähemalt kaheteist kuu jooksul aruandekuupäevast.
4.6 Ettevõte liigitab kõik muud varad põhivaradeks. Kui ettevõtte tavapärane äritsükkel ei ole selgelt määratletav, siis loetakse selle pikkuseks kaksteist kuud.
Lühiajalised kohustised
4.7 Ettevõte liigitab kohustise lühiajaliseks kohustiseks, kui:
(a) ettevõte eeldatavasti arveldab kohustise ettevõtte tavapärase äritsükli jooksul;
(b) ettevõte hoiab kohustist peamiselt kauplemiseesmärgil;
(c) kohustise arveldamise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul aruandekuupäevast; või
(d) ettevõttel ei ole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata vähemalt kaksteist kuud aruandekuupäevast.
4.8 Ettevõte liigitab kõik muud kohustised pikaajalisteks.
Kirjete järjekord ja formaat finantsseisundi aruandes
4.9 Käesolev IFRS ei tee ettekirjutisi kirjete esitamise järjekorra ega formaadi kohta. Paragrahvis 4.2 üksnes loetletakse kirjed, mille olemus või otstarve on piisavalt erinevad, et õigustada finantsseisundi aruandes eraldi esitamist. Täiendavalt:
(a) lisatakse kirjeid, kui objekti või samalaadsete objektide kogumi suurus, olemus või otstarve on selline, et eraldi esitamine on oluline ettevõtte finantsseisundi mõistmiseks ja
(b) objektide ja samalaadsete objektide kogumi nimetusi ja järjekorda võib muuta sõltuvalt ettevõtte tegevuse ja tehingute laadist, et anda ettevõtte finantsseisundi mõistmiseks asjakohast infot.
4.10 Täiendavate kirjete eraldi esitamise vajalikkuse üle otsustatakse kõiki järgmisi asjaolusid hinnates:
    

   13   14   15   16   17